När jag igår skrev inlägget om hur SD behandlas av media nämnde jag opublicerade artiklar. Tanken slog mig sedan att jag faktiskt kan lägga ut några av SD Eskilstunas senare artiklar här i bloggen, såväl opublicerade som publicerade. Med lite tur är det en och annan Eskilstunabo som hittar detta och finner det läsvärt.

Sverigedemokraternas politik är missuppfattad och kräver ett klargörande.

 

Under mötet i kommunfullmäktige den 29 april uppstod debatt kring motionen om att ersätta kommunens integrationsarbete med assimilationsarbete. Vi åhörare lyssnade till det ena uttalandet efter det andra i vilka SD beskylldes för att vara odemokratiska och främlingsfientliga, och även påstods vilja ta ifrån människor deras traditioner och religioner. Adam Marttinen försökte påtala hur felaktiga påståendena är men ingen verkade vilja lyssna.

I en demokrati har alla rätt till sin religion, sina traditioner och sin identitet. SD har ingen som helst önskan om att ta ifrån människor dessa grundläggande mänskliga rättigheter så länge svensk lagstiftning följs och alla människors lika värde respekteras. SD står för öppen svenskhet vilket innebär att alla, oavsett etniskt ursprung eller religion, kan bli svenska. Målsättningen är att bryta utanförskapet och istället uppnå en gemenskap. Detta har integrationsarbetet bevisligen misslyckats med och SD förespråkar därför assimilation.

Med assimilation avses att svenskar inte ska behöva avstå från sina traditioner, seder och bruk. Den som flyttar till ett annat land får av respekt för detta lands befolkning ta seden dit han eller hon kommer. Det är inget konstigt med det. Vidare menar SD att samma rättigheter och skyldigheter ska gälla alla folkgrupper om vi ska hävda alla människors lika värde. SD anser att kommunen inte bör uppmuntra verksamheter som verkar på ett segregerande, exkluderande eller odemokratiskt sätt.

Vi måste ifrågasätta, på vilket sätt är SD:s politik odemokratisk och främlingsfientlig?

Kim Fredriksson

Therese Borg

Simon Myllyniemi

Sverigedemokraterna i Eskilstuna

Skrivet 2010-05-02. Publicerat här: http://folket.se/asikter/debatt/1.69485

Besvarat 2010-05-12 av Socialdemokraterna: http://folket.se/asikter/debatt/1.700053

Sverigedemokraterna står för den sanna demokratin

Socialdemokraterna bemötte i förra veckan vår debattartikel om att Sverigedemokraternas politik är missuppfattad. I bemötandet hävdar de att vår politik är svårförståelig, främlingsfientlig och odemokratisk. Därför tänker vi nu förklara det som tydligen är så svårt att förstå, samt bemöta de bristande argumenten och grundlösa beskyllningarna.

Socialdemokraterna ifrågasätter om infödda svenskar har gemensamma värderingar och vilka dessa värderingar i så fall är. Vårt svar är att det handlar om att värdesätta de demokratiska rättigheter som finns nedtecknade i våra grundlagar. Vi vågar påstå att dessa värderingar är självklara för majoriteten av den svenska befolkningen.

Vidare finns ingen motsättning mellan innebörden av vår assimilationspolitik och människors rätt att behålla sina traditioner. Människor är i sin fulla rätt att välja hur de lever i det privata, exempelvis vilka högtider de firar, vilken mat de äter och vilken gud de tillber. Dock lever vi i ett sekulariserat samhälle präglat av humana värderingar och det innebär att religiösa eller kulturella yttringar som kränker människors lika värde eller leder till våldshandlingar inte ska stödjas eller accepteras.

I såväl dokumentärer som rapporter framkommer det att integrationen i det svenska samhället både försvåras och aktivt motarbetas av vissa kulturella och religiösa föreningar. Dessa stöds inte sällan genom exempelvis statliga bidrag, och får stort inflytande då några av dem konsulteras av Sveriges ledande politiker angående integrationsfrågor. I flera svenska storstäder förföljs folkgrupper på grund av religiös åsikt. I vardagen möter vi kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Ett tydligt hot mot demokratin är också att Lars Vilks utsätts för hot och våld av religiösa extremister då han faktiskt bara agerar inom ramen för yttrandefrihet. Allt detta bemöts med skrämmande passivitet från riksdagspartierna.

Om Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti som gör skillnad på människor utifrån hårfärg, varför har då många av partiets medlemmar invandrarbakgrund, och varför är vi det enda parti som reagerar när den demokrati som vi alltför lätt tar för given plötsligt hotas? Och om Socialdemokraterna står upp för alla människors lika värde, hur kan de då så varmt förespråka och försvara en invandrings – och integrationspolitik som bevisligen leder till att människor lever i utanförskap och fattigdom, samt till att människor förtrycks, förföljs, hotas och utsätts för våld? Hur kan Socialdemokraterna skylla segregationen på skillnader mellan rik och fattig när problemet uppenbarligen är mer komplext än så? Vi Sverigedemokrater ställer inte upp på en sådan förenklad och inhuman politik!

Kim Fredriksson

Therese Borg

Simon Myllyniemi

Sverigedemokraterna i Eskilstuna.

Skrivet 2010-05-17. Publicerat här:  http://folket.se/asikter/debatt/1.706429 Skrivet som bemötande till detta: http://folket.se/asikter/debatt/1.700053

Vart tog folkhemmet vägen Socialdemokraterna?

I Eskilstuna har Socialdemokraterna suttit vid makten sedan den socialdemokratiska statsministern Per-Albin Hansson lanserade framtidsvisionen om det svenska folkhemmet i början av 1900-talet. Hansson menade att folkhemmets grundvalar var ett samhälle byggt på gemenskap och samkänsla. Han såg orättvisorna, när vissa bodde i slott medan andra fick vara glada om de kunde bo kvar i sina kolonistugor under de kalla vinterhalvåren, som en utmaning. Och för att citera Hansson själv:

Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn.

Vad har Eskilstunas socialdemokrater åstadkommit under de 100 år som gått sedan visionen om det svenska folkhemmet presenterades av Hansson? Gemenskap och samkänslan har ersatts med en mångkulturell vision där olikheterna har splittrat samhället. Att Eskilstuna har den högsta kostnaden för socialbidrag i hela landet kan nästan tolkas som en medveten utbudspolitik med tanke på invandringen. Att vi inte ska ha några kelgrisar förkastades av Mona Sahlin när hon menade att Muhammed ska gå före Kalle när de söker jobb på lika meriter. Detta är ren och skär diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet och allt tillsammans ett tydligt avståndstagande från Per-Albin Hanssons folkhemsvision.

Våra äldre som arbetat sig genom ett helt liv borde i folkhemsidealets Sverige få en värdig ålderdom. Vi blir därför rent ut sagt förbannade när vi i Eskilstuna kuriren 08/04-2010 läser att ett äldre par inte tillåts leva tillsammans när den ena blir sjuk och behöver vård.

Det är inte så att det saknas pengar. I samma tidning där vi kan läsa om det äldre paret som tvingats till splittring kan vi läsa om hur Socialdemokraterna nu inför valet lovar bort 150 miljoner till en ny multiarena. Trots en ungdomsarbetslöshet på nästan 30 % så har vi råd att importera ytterligare arbetslöshet i form av en omfattande s.k. flyktinginvandring. Vi har som kommun råd att driva en nöjespark med stora förlustresultat år efter år. I Socialdemokraternas Eskilstuna har vi tydligen råd med väldigt mycket men inte när det kommer till jämlikhet, omtanke, trygghet och respekt. Vuxennämndens ordförande Benny Karlsson (S) förklarar situationen med det äldre paret:

Ibland kan en av makarna vara så sjuk att det krävs en specialavdelning för att klara vårdbehovet.

En sådan liten komplikation som inte kostar många kristallkronor att åtgärda borde inte få splittra ett långt och lyckligt äktenskap. När vi står vid valurnorna den 19:e september i höst är vi förhoppningsvis fler som förstått att det goda folkhemsidealet inte längre företräds av dagens socialdemokrater.

Adam Marttinen

Kim Fredriksson

Therese Borg

Sverigedemokraterna, Eskilstuna

Opublicerat. Skrivet 2010-04-08 med anledning av detta: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.672461-arne-och-gunnel-far-inte-bo-ihophttp://ekuriren.se/sport/handboll/1.672321–roligt-att-politikerna-kommer-till-skott-

Är Eskilstuna värt namnet den stolta fristaden?

För att visionen om Eskilstuna – den stolta Fristaden ska uppnås finns en strategisk inriktning som berör ett antal målområden, däribland goda livsvillkor samt god utbildningsnivå och arbete åt alla. Som goda livsvillkor anges bland annat ökad trygghet för invånarna och förebyggande av våld i alla former. Om god utbildningsnivå anges att ”Skolans viktigaste uppgift är att höja kunskapsnivån…”

Det låter bra. Säkerligen vill vi alla se att visionen blir verklighet. Men i dagsläget är vi långt ifrån att uppnå visionen.

Enligt BRÅ:s statistik har antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare ökat med ca 85 % i Eskilstuna under de senaste 14 åren. Många människor som vi pratar med, framför allt äldre, upplever otrygghet och vågar inte gå ut kvällstid. Är detta ett steg i rätt riktning mot den stolta fristadens ökade trygghet och förebyggande av våld?

Under förra läsåret var det enligt Skolverkets statistik cirka en tredjedel av eleverna i nionde klass i Eskilstuna som inte uppnått målen i ett eller flera ämnen. Kan man kalla detta för en god kunskapsnivå?

Eskilstuna har högst kostnader för försörjningsstöd i hela landet. En del av förklaringen till detta ligger i att ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna hör till de högsta i hela landet. Trots detta kan man på kommunens hemsida läsa följande:

Detta har resulterat i att Eskilstuna i dagsläget tar emot flest flyktingar i landet i förhållande till sin storlek. Invandringen, framför allt flyktingar och familjeanknytning till flyktingar, är den största orsaken till befolkningstillväxten. Om Eskilstuna ska fortsätta att vara en växande och framgångsrik kommun krävs det att vi tar vara på den kompetens som finns bland människor som invandrat hit, …

Arbete för alla är visionen. Arbetslöshet för många är ett faktum. Trots detta finns en illusion om att vi ska kunna ta vara på kompetensen hos alla de flyktingar och invandrare som flyttar till Eskilstuna. Det går inte ihop!

Det är dags att sätta in kraftfulla åtgärder för att visionen om den stolta fristaden ska kunna bli verklighet. Vi hävdar inte att vi har lösningar på alla problem. Det vi däremot hävdar är att man kan komma långt genom att prioritera viktigast först och fatta realistiska beslut. För oss är alltid människors välmående, trygghet och förutsättningar till bra utbildning och arbete viktigast. Inte att ta emot människor som vi varken kan erbjuda arbete eller goda livsvillkor. Inte multi – och idrottsarenor, dyra parker, torg och rondeller. Människor som far illa, upplever otrygghet eller tvingas vända på varenda krona har ändå inte förutsättningar att fullt ut ta del av detta. Det är vår övertygelse och vår grund för prioriteringar.

Kim Fredriksson

Adam Marttinen

Therese Borg

Sverigedemokraterna, Eskilstuna.

Opublicerat. Skrivet 2010-05-17.

Sverigedemokraterna vill satsa på en demokratisk skola med en avlastad lärarkår.

En diskussion mellan Sverigedemokraternas kandidater Therese Borg och Kim Fredriksson publicerades i en artikel i Kuriren den 22 juni. Bakgrunden till diskussionen är missnöje med hur skolan och läraryrket idag ser ut, och en vilja att förändra båda delarna till det bättre.

Lärare har ofta en orimlig arbetsbörda. Om undervisningen ska hålla en god kvalitet innebär det ofta arbete på kvällar och helger, och för nyblivna lärare som saknar färdigt material kan arbete behövas även under nätterna. Att denna arbetsbörda ibland blir större än vad som upplevs som hanterbart finns det många lärare som kan vittna om. Det händer till och med att lärare som till en början brinner för sitt jobb tappar gnistan och lämnar läraryrket redan efter några månader eller något år som en följd av arbetsbördan.

Skolan har ett demokratiskt uppdrag. I läroplanerna fastslås att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde…”. Dock är det ett faktum att skolans verksamhet många gånger är allt annat än demokratisk och endast främjar aktningen för människors egenvärde om det handlar om människor med politiskt korrekta åsikter. Lärare som är aktiva Sverigedemokrater har förlorat sina arbeten, elever som sympatiserar med partiet riskerar på vissa skolor att bli underkända i samhällskunskap, fackförbund som exempelvis Lärarnas Riksförbund tar aktivt ställning mot Sverigedemokraterna. Detta är inte på något sätt förenligt med de demokratiska grundrättigheter i form av yttrandefrihet och åsiktsfrihet som alla svenska medborgare ska garanteras.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på problemen med lärares arbetsbörda samt den bristande demokratin i skolan och anger i sin skuggbudget följande:

För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfarverksamheten. Vi satsar därför 500 miljoner kronor årligen i ett riktat stöd till kommunerna.

Skolan skall lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras – inte bestraffas.

Sverigedemokraterna i Eskilstuna har som strävan att under den kommande mandatperioden föra en skolpolitik utifrån ovanstående, samt utifrån övriga av partiet fastslagna riktlinjer som finns att läsa i skuggbudgeten.

Therese Borg

Kim Fredriksson

Sverigedemokraterna, Eskilstuna

Skrivet 2010-06-23. Publicerat här: http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.741397-demokratisk-skola-pa-riktigt Skrivet med anledning av att en privat diskussion, förd i en logg på facebook 2010-04-11 mellan Kim Fredriksson och Therese Borg, publicerades i Eskilstuna Kuriren 2010-06-22. Detta finns också omnämnt här: http://ekuriren.se/ledareasikter/ledare/1.737247-klaparna-pa-natet