Jag har just suttit och läst i Sverigedemokraternas riktlinjer för kommunpolitik, för jag vet inte vilken gång i ordningen. När jag läste om demokrati, slogs jag som alltid av tanken på hur skrattretande det är att SD ofta kallas för ett odemokratiskt parti. Varför det är skrattretande? Läs själva:

Sverigedemokraterna förespråkar en klassisk demokratimodell, med inslag av brukar- och direktdemokrati, där ett minimum av värderingar läggs in i demokratibegreppet och där samtliga medborgare har samma rättigheter och skyldigheter. All makt ska utgå från folket. Demokratins kärna är medborgarnas möjligheter att tillsammans påverka sin situation. Utan demokratiska fri- och rättigheter, som gäller för alla, finns ingen demokrati. /…/ Sverigedemokraterna förordar en utökad användning av såväl beslutande som rådgivande folkomröstningar, även på lägre nivå än statlig.


Det är Sverigedemokraternas uppfattning att nationens intressen står över individers och gruppers särintressen. Detta står dock inte i motsats till att många beslut bör fattas på lägsta möjliga nivå, i första hand av dem som är direkt berörda. Kommunerna är därför viktiga politiska enheter och ska ha ett visst mått av självstyre. Av demokratiska skäl är det viktigt att kommunerna inte växer sig för stora, så att närheten till medborgarna går förlorad.

Sverigedemokraterna motsätter sig därför ytterligare kommunsammanslagningar som bygger på förhoppningar om kortsiktiga, ekonomiska vinster. Istället bör utvecklingen gå åt motsatt håll, så att de mindre kommunerna blir fler och medborgarnas möjlighet till inflytande ökar. Brukardemokrati innebär att de medborgare som är direkt berörda av verksamheten inom olika samhällsområden i vissa fall även ges möjlighet att direkt delta i beslutsprocessen. Det finns ofta en önskan hos brukarna att kunna utöva ett direkt inflytande på en verksamhet. Brukarinflytande är bra ur flera perspektiv. Förutom att det kan vara lönsamt för samhället att låta brukarna ta ett större ansvar, och att detta dessutom kan öka samhällsansvaret hos medborgarna, ger det naturligtvis också ökad legitimitet åt den förda politiken. Inte minst inom vården, skolan och omsorgen är brukardemokrati många gånger ett bra komplement för att vitalisera demokratin.

Vad säger ni? Hittar ni något odemokratiskt i detta? Det gör i alla fall inte jag. Däremot kan jag konstatera att om man kallar SD:s syn på demokrati för odemokratisk, så är den nuvarande demokratin ingen demokrati över huvud taget. Vid en jämförelse så är den faktiskt mer lik en total diktatur.