Idag rapporterade Fria Nyheter reglerna för  sjuk- och tandvård för papperslösa och illegala immigranter i Sörmlands landsting:

Landstinget Sörmland har riktlinjer avseende hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande samt papperslösa gömda flyktingar.

Landstingsfullmäktige beslutade mars 2009 att papperslösa och gömda flyktingar omfattas och ges samma rättigheter till hälso- och sjukvård samt tandvård som asylsökande i övrigt. Den hälso- och sjukvård samt tandvård som Landstinget Sörmland ansvarar för ska behandla alla patienter i behov av akut eller omedelbar nödvändig vård lika oavsett betalningsförmåga.

Patientens identitet för hälso- och sjukvården och tandvården viktigt enbart för att garantera medicinsk säkerhet i vård och behandling genom god kommunikation och säkerställande av kontaktväg. Personalen följer landstingets lokala anvisningar vad gäller identifiering och skapande av reservnummer.

Asylsökande betalar särskilda vårdavgifter utifrån nationellt beslut och enligt landstingsfullmäktiges beslut betalar papperslösa och gömda samma vårdavgifter.

Vårdavgifter enligt nationellt beslut finns i  Svensk författningssamling (SFS) :

Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

SFS nr: 1994:362
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1994-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2006:119
Registeruppgifter (regeringen)


1 § I förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande finns det bestämmelser om statlig ersättning för hälso- och sjukvård m.m. för vissa utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt utlänningar som avses i 11 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716).

I denna förordning ges bestämmelser om den avgift som utlänningarna själva skall betala (vårdavgift) när rätt till ersättning enligt första stycket föreligger.

För annan hälso- och sjukvård samt tandvård än som avses i 2-4 samt 8 §§ skall utlänningarna betala vårdavgift enligt de grunder som vårdgivaren bestämmer. Förordning (2006:119).

2 § Utlänningarna skall betala vårdavgift med 50 kronor för besök hos läkare inom den offentliga primärvården och för läkarvård som ges efter remiss av sådana läkare. Förordning (1996:1356).

3 § Utlänningarna skall betala vårdavgift med 25 kronor för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, om den ges av en vårdgivare efter remiss av en läkare inom den offentliga vården. Utlänningarna skall betala avgift för sjukresa, dock med högst 40 kronor. Förordning (2004:1162).

3 a § Vårdavgift och avgift för sjukresa enligt 2 och 3 §§ skall betalas endast i den utsträckning som motsvarande avgift skall betalas av andra vårdtagare. Förordning (2004:1162).

4 § Utlänningarna skall inte betala avgift för

– förebyggande barna- och mödravård som ges av en vårdgivare inom den offentliga primärvården,

– förlossningsvård, och

– vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2004:261).

5 § Har en utlänning på grund av akut sjukdom eller av något annat särskilt skäl anlitat vårdgivare som tagit ut högre avgift än som anges i 2–4 §§, får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för den del av avgiften som utlänningarna har betalat som överstiger de belopp som anges i 2–4 §§. Förordning (2000:408).

6 § För receptförskrivna läkemedel skall utlänningarna betala avgift med högst 50 kronor.

7 § Har en utlänning inom loppet av en sexmånadersperiod betalat mer än 400 kronor enligt 2, 3 och 6 §§ får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för de kostnader som överstiger 400 kronor. Finns det i en familj fler än ett barn som inte fyllt 18 år skall beloppet 400 kronor avse det sammanlagda belopp som betalats för barn under 18 år i familjen. Förordning (2000:408).

8 § Utlänningarna skall betala avgift med 50 kronor för behandling hos en tandläkare inom folktandvården. Tandvård hos en tandläkare inom folktandvården är kostnadsfri för barn som inte fyllt 18 år. Förordning (1996:1356).

9 § Har en utlänning på grund av akut behov anlitat en tandläkare som inte tillhör folktandvården, får Migrationsverket betala ett särskilt bidrag till utlänningen enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. för den del av avgiften som överstiger 50 kronor. Förordning (2000:408).

10 § Om det finns särskilda skäl får Migrationsverket även i andra fall än som anges i 5, 7 och 9 §§ betala särskilt bidrag för vårdavgift. Förordning (2000:408).

11 § Migrationsverket meddelar föreskrifter om förutsättningarna för särskilt bidrag i fall som avses i 5, 7, 9 och 10 §§.

Förordning (2000:408).

Visst förstår jag att tanken bakom det här är god. De som har ont om pengar ska ändå ha möjlighet att få den sjuk – och tandvård som de behöver. Jag protesterar på intet sätt mot det. Frågan är däremot varför vissa grupper, närmare bestämt ”utlänningar” som de omnämns i SFS, ska få vård till en lägre kostnad än alla andra som har det dåligt ställt i detta land? Och varför i hela världen ska människor som vistas illegalt i landet, som fått avslag på ansökan om asyl för att de inte bedöms ha skyddsbehov, få vård för skattebetalarnas pengar? I mina ögon är det inget annat än diskriminering!

Det kan vara svårt att påverka det som anges i SFS. Det är något som får överlämnas till de som snart träder in i riksdagen. Men förhoppningsvis finns vi representerade i landstinget efter valet om en månad, och då är det utan tvivel dags att försöka göra något åt åtminstone landstingets beslut i den här frågan!

 

UPPDATERING

Jag hittade den här debatten mellan Adam Cwejman (FP) och Erik Almqvist (SD) nu ikväll. Väl värd att se då den är ganska klargörande.

Annonser