Sedan många år tillbaka har vi i Sverige haft en intensiv kamp mot mäns våld mot kvinnor. Problemet med både överfallsvåldtäkter och våld i nära relationer, såväl psykiskt som fysiskt som sexuellt våld, har belysts och utforskats och diskuterats, och det har resulterat i en hel del förståelse för bakomliggande orsaker. Därmed har man även möjliggjort en del framsteg i kampen mot våld mot kvinnor. Problemet är fortfarande stort, men genom att man gjort sitt bästa för att göra något åt det, så går det åt rätt håll ändå.

I skenet av detta framstår det därför som mycket konstigt att man i ett Sverige som ska sträva efter jämställdhet struntar i att utreda om det eventuellt finns fler bakomliggande orsaker till våld mot kvinnor än de som man redan känner till.  Man ignorerar och till och med förtränger det faktum att BRÅ visat att invandrare från vissa länder har en stark överrepresentation när det gäller just anmälan för våldtäkt. En överrepresentation som inte kan förklaras utifrån socioekonomiska faktorer och inte heller med en eventuell diskriminering av invandrare när det gäller anmälningsbenägenhet. Det borde vara självklart att försöka ta reda på vad det är som ger upphov till denna överrepresentation, men någon undersökning i syfte att ta reda på det har mig veterligen inte genomförts.

Jimmie Åkesson tog upp BRÅ:s statistik i sitt sommartal, och precis som väntat blev det en hel del rabalder. Jimmie Åkesson har anklagats för att fara med osanning och för att vinkla statistik. Det har framförts kritik mot att SD använt sig av statistik som baseras på antalet anmälda våldtäkter istället för faktiska domar. Det gick till och med så långt att representanter för BRÅ motsade det som framkommit i deras egna tidigare rapporter. Det kändes därför mycket positivt att SD fick upprättelse när det i programmet Nordegren i P1 för en gångs skull talades klarspråk om statistiken, och man erkände att SD faktiskt talar sanning.

Efter sommartalet har SD på eget initiativ undersökt hur det ligger till med domarna för våldtäkt och grov våldtäkt från år 2009. På grund av att en del av domarna har varit svåra att hitta har inte alla  samlats in , men de 114 domar som utgör underlag för undersökningen motsvarar ungefär hälften av fjolårets domar för just dessa brott. Resultatet av undersökningen presenteras i rapporten Dags att tala klarspråk om våldtäkterna, och visar stor överenskommelse med den starka överrepresentation som redovisas i BRÅ:s statistik. Faktum är att 48 % av de dömda männen i de undersökta domarna visade sig vara första generationens invandrare, alltså män födda i ett annat land än Sverige.

Det må så vara att 114 domar inte ger ett statistiskt underlag som går att dra generaliserbara slutsatser ifrån. Speciellt inte med tanke på att mörkertalet när det gäller våldtäkt är enormt. Men resultatet måste ses som en indikation på att det faktiskt är mycket troligt att invandrare från vissa länder begår våldtäkt i större utsträckning än svenska män. För att få mer klarhet behövs en uppföljande undersökning med hållbart statistiskt underlag, men tills en sådan gjorts får man ta det för troligt att den överrepresentation som visats i BRÅ:s undersökningar och nu stärks genom SD:s undersökning, faktiskt finns.

Det handlar inte om att göra detta till någon slags tävling där man ska peka ut vissa män som värre än andra när det gäller våldtäkt, det handlar inte om att skuldbelägga eller misstänkliggöra. Med tanke på mörkertalet är det omöjligt att någonsin få fram någon form av reella bevis för vilka som våldtar i störst utsträckning, män med svenskt ursprung eller män med invandrarbakgrund.  Allt man kan få fram är indikationer om hur det ligger till, och när detta är allt man har att utgå ifrån är det också utifrån det man måste agera. När det nu finns indikationer på att män med invandrarbakgrund är så starkt överrepresenterade borde det alltså vara högst angeläget att ta reda på varför. Vet man inte varför är det omöjligt att göra något åt problemet!

I SD:s rapport framförs kulturella skillnader som en trolig förklaring till överrepresentationen. Även detta har förstås mötts av starka reaktioner. Man rasar mot att detta bara är spekulationer. Och jag undrar i mitt stilla sinne när det blev förbjudet att spekulera så länge man är öppen med att det är just spekulationer. Om detta gällde inom alla andra områden, att man inte får spekulera kring fenomen för att försöka hitta förklaringar, så skulle inte mycket ha förändrats sedan stenåldern. Dessutom är det, om man nu ska utveckla resonemanget, en hel del erkända vetenskaper som borde väcka starka reaktioner just för att de till stor del baseras på spekulationer. Exempelvis psykologi, eller sociologi, eller filosofi, eller varför inte till och med naturvetenskaperna. Jag menar, vad har vi egentligen för bevis för Big Bang? Och hur kom man fram till att mäns våld mot kvinnor har sin grund i patriarkala system? Någon måste ju ha börjat med en spekulation, en hypotes, som sedan utforskades vidare.

På samma sätt måste vi rimligtvis göra för att komma till rätta med invandrade mäns troliga överrepresentation när det gäller våldtäkt. Vi måste spekulera, formulera en hypotes kring vad som är en tänkbar förklaring, och sen undersöka denna hypotes för att hitta något sätt att hantera problematiken. Att ha som hypotes att orsaken kan ligga i kulturella skillnader är då också i allra högsta grad relevant, eftersom statistiken visar stora skillnader mellan män från länder med stora kulturella skillnader. Exempelvis det faktum att asiater är underrepresenterade medan män från mellanöstern är starkt överrepresenterade.

Vidare är det ett faktum att vi i Sverige kommit mycket längre när det gäller jämställdhet mellan könen än vad man gjort i flertalet andra länder. Det är ingen hemlighet att man i vissa kulturer ser kvinnan som mindre värd än mannen. Det är ingen hemlighet att män i vissa kulturer anser sig ha rätt till kvinnors kroppar, i mycket högre utsträckning än i Sverige. Det är ingen hemlighet att våldtäkt i nära relationer inom vissa kulturer är normaliserat så till den milda grad att det inte ens pratas om, utan benämns som  ”problem med att komma överens”. Det är inte heller någon hemlighet att man i vissa kulturer ser ner på kvinnor som inte täcker sig, eller som har sex före äktenskapet, eller lämnar hemmet själva. Sverige har inte monopol på ett patriarkalt system som resulterat i våld mot kvinnor. Problemet är vida spritt i världen, och så oerhört mycket större i vissa länder än här. Med vetskap om detta ter det sig ännu mer rimligt att orsaken till överrepresentationen kan finnas i kulturella skillnader. Faktum är att det vore i allra högsta grad konstigt att förneka detta som en möjlig förklaring. Om en man växer upp i en kultur där man har en sådan kvinnosyn som jag gett exempel på ovan, förändrar han då denna över en natt bara för att han kommer till Sverige? Nej, självklart inte. Det är en process som tar tid, och för vissa män förändras inte kvinnosynen alls, hur länge de än bor i Sverige.

Dessutom bör detta med mörkertalet nämnas i samband med kulturella skillnader. Att Sverige ligger så fruktansvärt högt i statistiken över antalet anmälda våldtäkter förklaras med annorlunda brottsrubricering, och med att våldtäkt anmäls i högre utsträckning än i andra länder för att det inte är lika tabu att tala om detta i vårt jämförelsevis mycket jämställda samhälle. En logisk slutsats att dra av detta är då att mörkertalet borde vara större när det gäller män med invandrarbakgrund än svenska män, eftersom man i vissa andra kulturer inte pratar om och än mindre anmäler sådant som våldtäkt i nära relationer. Det faller därför ganska platt, argumentet om att män med invandrarbakgrund ska anmälas och dömas i högre utsträckning än svenska män.

Medan det som SD spekulerar kring leder till så starka reaktioner i Sverige och betraktas som tabubelagt, behandlas samma problematik på ett mycket mer öppet och sansat sätt i vissa andra nordiska länder där mönstret angående våldtäkter är i princip detsamma. Detta sansade och öppna sätt att diskutera problemet på borde rimligen göra det lättare att hitta orsaker och lämpliga åtgärder. Se till exempel detta nyhetsreportage från Norge, i vilket man diskuterar invandrade mäns överrepresentation och även belyser de kulturella förklaringarna.

Jag avslutar genom att påpeka att jag förstås inte är den enda som skrivit om detta ämne. Det har på sista tiden skrivits många rader, och en del av det ser jag som mycket läsvärt. Exempelvis det som jag länkar till nedan.

Pappans murslev

Pressmeddelande från SD

Blogginlägg av Markus Ketolainen

Replik av Jimmie Åkesson i SvD

Annonser