Efter nästan fem månaders väntan har nu SD Eskilstuna fått ett beslut från Valprövningsnämnden angående de  personröster som inte registrerades vid rösträkningen efter valet. Beslutet innebär att Länsstyrelsen ska göra en kompletterande sammanräkning av rösterna i valet i Eskilstuna, och genom detta kommer både Marie Larsson och Seppo Vuolteenaho att godkännas som kandidatnamn och göras till möjliga efterträdare till tidigare ledamöter. Av detta följer att SD Eskilstuna nu endast behöver avvakta Länsstyrelsens kompletterande sammanräkning, sedan kan Marie och Seppo ta plats som ledamöter i kommunfullmäktige och de åtta stolarna blir därmed fyllda.

Behöver jag tillägga att vi är glada? 🙂

Läs mer: ekuriren, Folket, Sörmlands radio

Hela beslutet kan läsas nedan.

BESLUT                       Dnr 61-2010

2011-02-11

 

 

 

Överklagande av Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun den 19 september 2010

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.

 

Sverigedemokraterna Södermanland överklagar genom Adam Marttinen valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Sverigedemokraterna yrkar att rösterna på Sverigedemokraterna och de ogiltigförklarade rösterna ska räknas om eller att man på annat sätt utreder ärendet. I överklagandet anförs att Sverigedemokraterna i Eskilstuna inte hade registrerat kandidater till valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Partiet känner till två fall där namn ska ha skrivits till på partimarkerade valsedlar. Dessa valsedlar har inte registrerats i länsstyrelsens protokoll.

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anför i ett yttrande den 14 oktober 2010 att länsstyrelsen har kontrollerat samtliga valsedlar för Sverigedemokraterna i Eskilstuna kommun och samtliga valsedlar som bedömts som ogiltiga. Vid denna genomgång uppmärksammades två valsedlar med partibeteckningen Sverigedemokraterna där namnet Seppo Vuolteenaho finns tillskrivet. Dessa röster räknades som partiröster på Sverigedemokraterna. Då det enligt personregistret endast finns en person med detta namn i kommunen och personen således går att identifiera skulle enligt länsstyrelsen en ny listtyp ha skapats med Seppo Vuolteenaho som förstanamn.

 

Vidare anför länsstyrelsen att den vid genomgången även fann en valsedel med partibeteckningen Sverigedemokraterna med namnet Marie Larsson tillskrivet. Denna röst räknades som en partiröst på Sverigedemokraterna. Enligt personregistret finns det ett stort antal Marie Larsson i kommunen varför det enligt länsstyrelsen varit omöjligt att identifiera henne. Således ska enligt länsstyrelsen denna valsedel endast räknas som en röst på partiet.

 

Länsstyrelsen anför vidare att det står klart att den förfarit felaktigt vid den slutliga sammanräkningen. Rösträknarna uppmanades vid flera tillfällen att de skulle vara extra uppmärksamma vid räkningen av rösterna på Sverigedemokraterna samt att de skulle tillkalla kontrollgruppen om de fann valsedlar med tillskrivna namn. I Eskilstuna hade Sverigedemokraterna låtit trycka upp en valsedel med kandidater, men eftersom kandidaterna inte var anmälda fanns fortfarande möjligheten att skriva till namn.

 

Valmyndigheten anför i ett yttrande den 26 november 2010 att valsedlarna med tillskrivna namn har räknats partiet till godo och deltagit i fördelningen av mandaten mellan partierna. Sverigedemokraterna hade en tryckt valsedel som upptog 11 kandidatnamn. De tre rösterna med tillskrivna namn som läns­styrelsen redovisat endast som partiröster har inte kunnat påverka vilka kandidater som slutligen utsetts till ledamöter för partiet. Eftersom de tillskrivna namnen inte fanns på samma listor som de kandidater som blivit utsedda till ledamöter kan de tillskrivna namnen inte utses till ersättare. Det förhållandet att länsstyrelsen inte har redovisat de tre rösterna som egna listor har inte påverkat valutgången. Först om så många av dem som står på den tryckta valsedeln avgått att det finns en ledig ledamotsplats kan namnen på de andra listtyperna komma i fråga. Vid eventuella efterträdarsammanräkningar
i framtiden ska därför givetvis hänsyn också tas till de handskrivna valsedlarna oaktat hur de vid rösträkningstillfället har registrerats i valdatasystemet.
Med hänsyn till vad som numera framkommit skulle länsstyrelsen kunna anse Marie Larsson identifierad. Valmyndigheten finner att det inte framkommit sådana omständigheter som ger anledning till någon rättelseåtgärd enligt
15 kap. 13 vallagen.

 

Sverigedemokraterna anför i ett yttrande till Valprövningsnämnden att partiet har relativt få ersättare i kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och att det kan uppstå en situation där ersättarna inte räcker till. Det är inget tvivel om att Seppo Vuolteenahos identitet kan styrkas. När det gäller den valsedel med namnet Marie Larsson tillskrivet anför Sverigedemokraterna att det inte anges någonstans att annat än ett namn måste uppges om den röstande skriver till ett namn på en valsedel. Sverigedemokraterna har endast en partimedlem i Eskilstuna vid namn Marie Larsson, och hon är också aktiv i partiet. Partiet visste att det skulle finnas en valsedel med namnet Marie Larsson eftersom hon talat om att hon skulle skriva sitt namn på en valsedel. Det kan omöjligt finnas två Marie Larsson som har samma handstil. Vidare anför den klagande att det står Valprövningsnämnden fritt att begära in ett prov på Marie Larssons handstil eller höra vittnen som kan styrka att det är hon som skrivit.

 

Av utredningen i Valprövningsnämndens ärende 31-2010 framgår att 4 förtids­röster avseende valet till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun av misstag blivit liggande kvar hos Valnämnden i Halmstads kommun. Vidare framgår
det i Valprövningsnämndens ärende 201-2010 att 1 förtidsröst som skulle ha skickats vidare till Eskilstuna av misstag blivit liggande kvar hos Valnämnden
i Tranås kommun. Av dessa förtidsröster avser 2 röster valkretsen Eskilstuna västra och 3 röster valkretsen Torshälla-Kafjärden.

 

Valprövningsnämndens bedömning

 

I 6 kap. 3 § vallagen (2005:837) anges bl.a. att varje kandidat ska identifieras så att det framgår vem som avses.

 

I 1972 års vallag angavs i 6 kap. 2 § tredje stycket att en kandidat skulle anges på sådant sätt att det klart framgick vem som avsågs. Vidare angavs att
någon form av identifieringsuppgift borde sättas ut vid kandidatens namn. I förarbetena (prop. 1972:105 s. 126) anfördes att det låg i både kandidatens och hans partis intresse att kandidatens identitet otvetydigt framgår av valsedeln.

 

I 7 kap. 2 § vallagen finns bestämmelser om hur man gör i ordning en röst. Enligt paragrafens tredje stycke ska, om en väljare skriver till en kandidat på en valsedel för ett parti som inte registrerat sin partibeteckning eller anmält kandidater enligt 2 kap., väljaren anses ha lämnat en personröst för den kandidaten. Om flera kandidater har skrivits till på en sådan valsedel, ska väljaren anses ha lämnat en personröst för den första kandidaten.

 

Enligt 13 kap. 8 § första stycket 1 vallagen ska ett kandidatnamn på en valsedel anses obefintligt om kandidaten inte är valbar eller det inte klart framgår vem som avses.

 

Bestämmelser om utseende av ersättare i kommunfullmäktige finns i 14 kap. 16 § vallagen. I bestämmelsens anges att ersättare i första hand utses på grundval av ordningen mellan kandidaterna som framkommer vid beräkningen av deras personliga röstetal enligt 14 kap. 9 §. I andra hand utses ersättare genom en beräkning inom det parti för vilket han eller hon blivit vald. Vid varje beräkning tas i ett sådant fall hänsyn bara till de valsedlar som upptar ledamotens namn och som därför gällde för detta namn, när det fick plats i ordningen. Varje valsedel gäller som en hel röst. Röstvärdet ska tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln av dem som inte blivit utsedda till ledamot. Den som får högsta röstetalet är utsedd till ersättare för den ledamot som beräkningen avser.

 

Enligt 15 kap. 13 § vallagen ska Valprövningsnämnden upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen

  1. om det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, eller
  2. om någon hindrat röstningen, förvanskat lämnade röster eller otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

 

Kan rättelse åstadkommas genom förnyad sammanräkning eller någon annan sådan mindre ingripande åtgärd, ska nämnden i stället uppdra åt beslutsmyndigheten att vidta en sådan rättelse.

 

Rättelse ska ske bara om det med fog kan antas att vad som förekommit har inverkat på valutgången.

 

Av utredningen framgår att länsstyrelsen har hänfört två partivalsedlar med namnet Seppo Vuolteenaho och en partivalsedel med namnet Marie Larsson tillskrivet som röster enbart på partiet, Sverigedemokraterna.

 

Vid den slutliga rösträkningen ska länsstyrelsen, enligt 15 kap. 5 § vallagen, föra protokoll. Vad som ska anges i protokollet framgår av 13 § valförordningen (2005:874). Bland de uppgifter som ska anges är antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa. Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen också anteckna bl.a. antalet valsedlar med kandidater för de partier som har fått mandat.

 

I protokollet redovisas det officiella valresultatet. Det är innehållet i protokollet som sedan ligger till grund för länsstyrelsernas beslut att under löpande mandatperiod, med anledning av att ledamot eller ersättare avgår, utse nya ledamöter och ersättare. Vid sådana tillfällen har länsstyrelsen all information som behövs i protokollen från rösträkningen. Enligt 14 kap. 22 § vallagen ska länsstyrelsen göra beräkningar, inte ny rösträkning.

 

Om personröster eller valsedlar med kandidatnamn inte redovisats i protokollet från den slutliga rösträkningen torde länsstyrelsen inte kunna beakta dessa när efterträdare ska utses, eftersom valsedlarna i fråga inte finns dokumenterade i protokollet. En utfästelse från länsstyrelsen att ta hänsyn till valsedlar med namn som inte finns dokumenterade som sådana vid eventuella förrättningar för att utse nya ledamöter eller ersättare är därför, enligt Valprövningsnämndens mening, inte tillfyllest.

 

De brister som konstaterats i fråga om redovisningen i protokollet av vissa valsedlar med kandidatnamn är avvikelser från föreskriven ordning. Även om dessa avvikelser inte omedelbart påverkat utgången av valet skulle de kunna få inverkan om länsstyrelsen under mandatperioden ska utse nya ledamöter eller ersättare. Misstagen bör därför rättas till. Detta kan ske genom en ny samman­räkning avseende Sverigedemokraterna. Vid denna sammanräkning ska Marie Larsson, enligt Valprövningsnämndens mening, anses identifierad.

 

Enligt Valprövningsnämndens mening ska av nu anförda skäl en kompletterande sammanräkning ske avseende Sverigedemokraterna.

 

Att fem röster avseende valet till kommunfullmäktige, varav 2 röster i valkretsen Eskilstuna västra och 3 röster i valkretsen Torshälla-Kafjärden, inte kommit med i rösträkningen är också en avvikelse från föreskriven ordning vid genomförande av valet. Närmast att ta det sista mandatet i valkretsen Eskilstuna västra var Arbetarepartiet-Socialdemokraterna. Om detta parti fått ytterligare 38 röster skulle partiet, allt annat oförändrat, ha tagit det sista mandatet i stället för Folkpartiet Liberalerna. I valkretsen Torshälla-Kafjärden var Moderata Samlingspartiet närmast att ta det sista mandatet. Om detta parti fått ytterligare 19 röster skulle partiet, allt annat oförändrat, ha tagit det sista mandatet i stället för Centerpartiet.

 

Med den marginal som fanns i fråga om de sista valkretsmandaten kan de avvikelser som förekommit i fråga om oräknade röster inte med fog antas ha inverkat på mandatfördelningen eller valresultatet i övrigt.

 

Valprövningsnämndens beslut

 

Valprövningsnämnden bifaller på det sättet överklagandet att nämnden förordnar att Länsstyrelsen i Södermanlands län ska göra en kompletterande sammanräkning i valet till fullmäktige i Eskilstuna kommun avseende Sverigedemokraterna. Vid denna sammanräkning ska Marie Larsson anses som identifierad.