Igår lämnade vi i SD Eskilstuna in mandatperiodens första motioner. Det blev tre stycken samtidigt. Läsa dem kan ni göra nedan.

 

Motion om studieverkstäder för alla grundskole – och gymnasieelever.

Idag finns studieverkstäder på många av kommunens grund – och gymnasieskolor. Dessa har som syfte att erbjuda hjälp med studierna utanför lektionstid, dock är i flertalet fall studieverkstäderna endast avsedda för elever med invandrarbakgrund. Tanken med studieverkstäder för elever med invandrarbakgrund är god, dock borde även svenska elever erbjudas hjälp med studierna utanför lektionstid. Skall undervisningen bli mer individualiserad i enlighet med gällande läroplaner måste man ta hänsyn till att olika elever behöver olika mycket hjälp, och på olika sätt. Det finns elever som behöver mer hjälp för att uppnå målen än vad läraren hinner eller kan ge på lektionstid, och det finns elever som känner att undervisningen är understimulerande på grund av för lågt tempo eller för låg svårighetsgrad. Det är också stor variation i hur mycket hjälp med studierna eleverna kan få i hemmet. En förutsättning för att skolan i högre utsträckning ska kunna möta de vitt skilda behoven hos eleverna är därmed att resurser fördelas utifrån individuella behov, inte utifrån etnicitet.

Vidare kan studieverkstäder fylla en viktig funktion när det gäller att upprätthålla arbetsro i klassrummen. Ett vanligt förekommande problem i skolan är att enstaka elever genom olika former av störande beteende omöjliggör kvalitativ undervisning och arbetsro under lektionstid. När sådana situationer tillfälligtvis uppstår har läraren svårt att kunna åstadkomma en förbättring om den aktuella eleven trots upprepade tillsägelser fortsätter med sitt störande beteende. På grund av tillsynsplikten är det många gånger dessutom omöjligt att be eleven lämna lektionen, vilket i realiteten innebär att läraren är maktlös. När sådana situationer uppstår kan det vara ett lämpligt alternativ att hänvisa den störande eleven till en lugnare studieverkstad för egna studier samt tillsyn.

Avslutningsvis bör studieverkstäder som är öppna för alla vara att föredra med hänsyn tagen till den problematik som idag finns i kommunen med omfattande bostadssegregation och utanförskap. Genom studieverkstäder som är öppna för alla underlättas möten mellan elever med olika bakgrund även utanför lektionstid, under friare former, och detta bör kunna bidra till ett minskat utanförskap.

För att skolan ska kunna erbjuda alla elever individualiserad undervisning av god kvalitet och en arbetsmiljö som gynnar lärande yrkas med hänvisning till ovanstående på

att en studieverkstad, bemannad med för den aktuella skolan lämplig personal, ska finnas tillgänglig för alla elever i kommunens grund – och gymnasieskolor. Detta för att bättre kunna möta varje elevs unika behov samt för att i högre utsträckning kunna upprätthålla arbetsro i klassrummet.

att Barn – och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd verkställer beslutet.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

 

Motion om delegationsbesök till en ”Sensitive urban zone”.

Eskilstuna har under en längre tid haft en bred politisk samsyn kring att utveckla vår kommun till en mångkulturell stad. Denna vision genomsyrar idag viktiga och styrande dokument i kommunen.

Många Europeiska länder och städer har en längre erfarenhet än Eskilstuna när det gäller att utvecklas mångkulturellt. I Frankrike har man idag klassificerat 751 områden som ”Sensitive Urban Zones”. I praktiken innebär det områden som i väsentliga delar har separerats från det övriga samhället. Många av dessa områden är starkt präglade av Sharialagar och i ett nyhetsinslag av CBN news beskriver man dessa områden som farliga att beträda för vita och icke-muslimer.

Områdena har utvecklats under en politisk god vilja att skapa ett berikande mångkulturellt samhälle men har resulterat i segregation och hårda motsättningar.

Allt fler ledande politiker, bl.a. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Englands premiärminister David Cameron har nu dödförklarat mångkulturen och bekräftar att utopin i realiteten är dömd att misslyckas.

Avsaknaden av assimilationskrav i kombination med en kraftig invandring har visat sig få förödande konsekvenser för samhällsutvecklingen.

För att få en mer nyanserad och bra bild om vart Eskilstuna är på väg så kan det vara nyttigt att slita ögonen från datorskärmar och pappersluntor och ge sig ut i verkligheten. När det gäller Eskilstunas framtidsvision som en mångkulturell stad så skulle det inte skada om våra ledande beslutsfattare besöker en liknande stad som ligger ett antal år före i utvecklingen av samma vision.

Därmed yrkar jag för att:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse och sända en delegation från Eskilstuna till någon jämförbar stad eller stadsdel som är ett klassificerat ”Sensitive Urban Zone” i syfte att studera effekterna av ett mångkulturellt samhälle.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Adam Marttinen

 

Motion om att öka återvinningen av burkar och flaskor.

Varje år säljs det över en miljard aluminiumburkar och över 600 miljoner petflaskor i Sverige. Samtliga burkar och flaskor ingår i ett kretsloppsbaserat pantsystem och är anpassade för att återvinnas i pantautomater runt om i landet. Återvinningsgraden är förhållandevis hög, ca 91 % för aluminiumburkar och ca 85 % för petflaskorna. Vid en global jämförelse ligger Sverige i världsklass. Men när det gäller återvinning och miljöarbetet så måste landets kommuner ta sitt ansvar och fortsätta hitta nya lösningar som ökar återvinningen och som minskar energianvändningen. Detta oavsett i fall Sverige ligger i världsklass eller inte.

Utifrån ovan angivna procentsatser är det alltså ca 9 % burkar av alla burkar och ca 15 % av alla petflaskor som inte återvinns. Detta är ett enormt slöseri med energi då det krävs extremt mycket mer energi för att tillverka nytt aluminium och ny plast än för att använda återvunnet. För att kommunen ska leva upp till av kommunfullmäktige antagna strategiska mål såsom exempelvis Minskad klimatpåverkan bör kommunen beakta detta energislöseri och medverka till att fler petflaskor och aluminiumburkar återvinns.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Eskilstuna på följande:

–          Att Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att upprätta behållare avsedda för återvinningsbara petflaskor och burkar på ett antal lämpliga platser runt om i Eskilstuna.

–         Att Eskilstuna kommun får i uppdrag att utreda hur kommunen kan uppmuntra till ökad återvinning av petflaskor och burkar bland kommunens invånare.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

 

UPPDATERING

Adams motion om ett delegationsbesök har idag resulterat i en ledare i ekuriren: På skrämselresa med SD. Som vanligt skriver man utan att först ha ordentligt på fötterna för sina påståenden. Kanske borde ledarskribenten ägna en vecka åt att läsa alla SD:s dokument och åt att prata med oss om våra politiska förslag. Det är ju knappast så att vi inte har förslagen, det är bara skribenten som inte brytt sig om att ta reda på vilka dessa förslag är. Trist är ju också att min egen och Kims motion, som handlar om något helt annat än invandringspolitik, inte nämnts med mer än två korta meningar i gårdagens pappersupplaga… Frågan aktualiseras därmed ännu en gång. Är det vi som är ett enfrågeparti, eller är det media som vill framställa oss som ett sådant? Svaret borde vara ganska uppenbart.

Annonser