Barn – och utbildningsförvaltningen är nu klar med utredningen om hur lokaleffektiviseringen i Eskilstunas kommunala skolor bör gå till. Deras förslag, som vi i nämnden nu har att ta ställning till, innebär kortfattat två saker. Det ena är att Odlarskolans lokaler överlåts till British Junior. Det andra är en nedläggning av Näshulta skola som i dagsläget har väldigt få elever och som väntas få ännu färre inom den närmaste framtiden.

Behovet av lokaleffektiviseringar råder det inget tvivel om. Att en onödigt stor del av nämndens begränsade budget läggs på lokaler istället för på pedagoger är inget  vi i SD önskar. Det är därför helt rimligt att man väljer att upplåta Odlarskolans lokaler till British Junior, trots de förflyttningar till andra skolor som det kommer att innebära för några elevgrupper. I valet mellan två onda ting får man välja det minst onda, så är det tyvärr.

När det gäller en nedläggning av Näshulta skola är dock vi i SD inte alls beredda att stödja förslaget. Vi vill värna en levande landsbygd, både för att gynna valfrihet och för att en levande landsbygd är nödvändig om kommunen ska kunna bidra till att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Därför vill vi hellre satsa på att rädda Näshulta skola. Vi vill försöka hitta lösningar som på sikt gör skolan mer attraktiv och leder till ett ökat elevantal. På så sätt skulle skolan bli mer kostnadseffektiv, man skulle få ökade förutsättningar att bedriva en kvalitativt god pedagogisk verksamhet, och sist men inte minst skulle detta kunna få Näshulta att blomstra istället för att steg för steg dö ut. En sådan positiv utveckling borde ligga i kommunens intresse, och därmed stödjas.

UPPDATERING

Jag har efter att ha rådslagit med vår gruppledare Kim Fredriksson varit i kontakt med rektor på Näshulta skola och bett att få komma dit för att prata med såväl henne själv som lärare och elever i syfte att få mer information om situationen på skolan, samt för att få veta mer om vilka problem som Näshultaborna upplever och om vad som behöver förbättras för att Näshulta och dess skola ska blomma upp istället för att dö ut. Kortfattat är målsättningen med det önskade besöket att hitta lösningar som gör det möjligt att undvika en nedläggning av skolan, för att  istället göra en satsning på att bevara Näshulta som en på lång sikt levande landsbygd. Det känns angeläget att göra detta redan nu, i god tid innan beslut om skolorna ska fattas i nämnden i maj.  Svaret jag fått från skolans rektor är att jag är välkommen, men att detta bör samordnas med övriga ledamöter som sitter i barn – och utbildningsnämnden. Jag har därför skickat ut en intresseförfrågan till övriga i nämnden, och avvaktar nu besked om när vi kan få komma till skolan. Vad som sedan blir nästa steg återstår att se. Detta får i alla fall ses som en god början.

Läs mer: ekuriren, ekuriren, ekuriren, ekuriren, Folket, Eskilstuna kommuns hemsida