Idag har vi i SD Eskilstuna lämnat in ytterligare två motioner, vilket innebär att vi hittills under mandatperioden lämnat in hela sex motioner.  De två som lämnats in idag handlar om att i högre utsträckning anpassa förskolornas öppettider till föräldrarnas behov utifrån villkoren på arbetsmarknaden, och om att se över möjligheterna att värna en levande landsbygd genom att skapa fler permanenta boenden i Näshulta, framförallt för barnfamiljer. Båda motionerna kan i sin helhet läsas nedan.

 

Motion.

Förskolans öppettider behöver anpassas till villkoren på arbetsmarknaden.

Ett stort problem för många föräldrar idag är att få ihop sina arbetstider med öppettiderna inom förskolan. Långt ifrån alla föräldrar har jobb som möjliggör att barnen kan lämnas först efter den tid på morgonen då förskolan öppnar, och likaså har långt ifrån alla föräldrar möjlighet att hämta sina barn innan förskolan stänger på kvällen. Många är beroende av att släktingar eller vänner ställer upp med barnpassning för att de ska kunna arbeta, och för de som inte har tillgång till sådan hjälp finns ofta inget annat alternativ än att jobba deltid för att få kortare dagar, eller att vid arbetslöshet tvingas avstå att söka vissa jobb just för att det inte går att lösa barnpassningen.

Exempelvis kan nämnas en kvinna som jobbar på en mack i kommunen. Hennes arbetstider innebär att hon behöver lämna sitt barn redan kl. 05.00 på morgonen om hon ska komma i tid till arbetet. Dock finns ingen förskola som har öppet så tidigt, förutom kommunens nattdagis. Men på nattdagis får inte kvinnan lämna sitt barn så tidigt på morgonen, utan hon har fått beskedet att om barnet ska vara där redan kl. 05.00 på morgonen måste lämning ske på kvällen dagen innan. I realiteten skulle det alltså innebära att kvinnans barn får tillbringa i princip hela dygnet på förskolan, natten för att sova där trots att mamman då är ledig, och dagen för att mamman då jobbar. Hon är nu beroende av att andra människor ställer upp och hjälper till med barnpassningen för att hon ska kunna behålla sitt arbete.

Ett liknande exempel handlar om en ensamstående man som är arbetslös elektriker och som tvingats avstå från att söka jobb så pass nära som i Stockholm. Anledningen är att man inom branschen ofta börjar arbetsdagen redan kl. 07.00, och med den tid som krävs för pendling dessförinnan behöver barnet lämnas på förskolan omkring kl. 04.30 på morgonen.

Ett tredje exempel handlar om en ensamstående kvinna som jobbar i en butik i kommunen. Hennes arbetsdagar slutar först kl. 19.00 på kvällarna, och då förskolan inte har öppet så länge att hon hinner dit och hämta barnet i tid är hon tvungen att be släktingar och vänner att hjälpa till med hämtning och barnpassning.

I Kommunals rapport ”Alla andra hämtar tidigt” redovisas resultaten av en undersökning genomförd av Novus Opinion i januari 2011. Undersökningen har handlat hämtning och lämning på förskolan, och de resultat som framkommit stärker bilden av den problematik som redogörs för i ovanstående exempel ur verkliga livet:

  •  För 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.
  • Förskolans öppettider motsvarar inte förälderns behov för var femte förälder bland Kommunals medlemmar.
  • 67 procent av föräldrarna har inte blivit tillfrågade om vilka behov de har av öppettider på förskolan.

Ovan beskrivna förhållanden är långt ifrån önskvärda. Det borde vara möjligt att i högre utsträckning förena föräldraskap med arbete. Med anledning av detta yrkas därför på att kommunfullmäktige beslutar:

att ge Barn – och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd i uppdrag att anpassa förskolornas öppettider till de reella behov som föräldrarna har med anledning av rådande arbetstider.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

 

Motion om Näshultas framtid

Näshulta är ett vackert område präglat av skog och öppna landskap. Området ligger omkring 2 mil från Eskilstunas centrum, ut mot Katrineholm. Näshultas hjärta anses av många vara skolan, där bygdens barn och föräldrar möts och knyter kontakter med varandra.

På sistone har det förts diskussioner kring att lägga ner skolan och flytta samtliga elever till andra skolor. Kortsiktigt och ekonomiskt skulle Eskilstuna kommun tjäna på en nedläggning då elevunderlaget är vikande och enligt prognosen fram till 2015 inte beräknas öka. Problemet är dock att bygden sakta men säkert riskerar att dö ut om skolan läggs ner.

Föreningen Näshultas framtid har lämnat in en ansökan om att få ombilda skolan till en ideell friskola utan vinstintresse. Oavsett om skolan blir kvar i kommunal regi eller om Näshultas framtid bildar en ideell friskola är dock en sak säker enligt oss Sverigedemokrater, och det är att en skola måste finnas i Näshulta för att bygden ska fortsätta vara en levande landsbygd.

Därutöver krävs att kommunen tar sitt ansvar för att behålla och stärka en levande landsbygd genom att vidta åtgärder som motverkar den negativa trenden med allt färre barnfamiljer bosatta på landsbygden. Efter samråd med föräldrar och lärare på Näshulta skola är det vår övertygelse att det finns goda förutsättningar att lyckas vända den negativa trenden i Näshulta. Det som krävs, och som är den största utmaningen för kommunen, är att få fler barnfamiljer att flytta till bygden.

Näshulta har idag ca 1000 invånare och har tre tätbefolkade områden vilka är Kyrkbyn, Svalboviken och Österby. Det är dessa tre områden kommunen bör titta närmare på för att se om det finns förutsättningar för nya bostäder, främst anpassade för barnfamiljer. Bredvid Österby ligger Näshulta fritidsområde, ett särskilt intressant område bestående av ett femtiotal fritidshus som eventuellt skulle kunna byggas om till permanenta boenden om intresse finns från ägarnas sida. Av stor vikt för detta område är också vatten – och avloppsfrågorna. En utredning angående dessa frågor pågår och bör bli klar under 2011.

Med fler permanenta boenden i bygden anpassade i huvudsak till barnfamiljer så skulle elevunderlaget för den lokala skolan sannolikt öka och därmed ökas förutsättningarna för en levande landsbygd.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på:

att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en ny detaljplan över Näshulta fritidsområde, där permanenta boenden främst för barnfamiljer utreds utifrån vad vatten och avloppsrapporten kommer fram till.

att Kommunstyrelsen får i uppdrag att överblicka de tre tätbefolkade områdena och hitta lämpliga platser för att bygga nya bostäder.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Motionerna som Pfd – filer:

Motion. Förskolans öppettider behöver anpassas till villkoren på arbetsmarknaden.

Motion om Näshultas framtid

Annonser