Tidigare idag var jag på sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden, och de flesta beslut som fattades är jag allt annat än nöjd med. Undantaget är att grundsärskolan på Djurgårdsskolan blir kvar, så att eleverna slipper byta skola. (Just detta är jag mycket nöjd med!) I brist på tid ger jag en kort presentation av ärendena, och låter er sedan ta del av mina ställningstaganden och motiveringar i form av de reservationer mot besluten som jag lämnat in.

På dagordningen för sammanträdet stod beslut angående de  lokaleffektiviseringar som länge diskuterats och utretts. Dels handlade det om vilken skola som ska läggas ned för att istället överlåta lokalerna till British Junior. Det fanns två förslag. Ett från förvaltningen som gick ut på att lägga ned Odlarskolans verksamhet, och ett från Alliansen som gick ut på att istället lägga ned Slottsskolans verksamhet. Övriga förslag, som jag själv och Alliansen yrkade avslag på, var att lägga ned Näshulta skola i dess nuvarande form, och att upphäva det tidigare fattade beslutet om att avveckla upptagningsområdena.

Efter votering visade det sig att den rödgröna majoriteten med åtta röster mot sju fick sin vilja igenom, och därmed beslutades alltså att Odlarskolans lokaler överlåts till British Junior, samt att kommunfullmäktige föreslås besluta om en nedläggning av Näshulta skola i dess nuvarande form och om att upptagningsområdena behålls.

Missnöjd är jag med alla tre besluten, men allra mest missnöjd är jag med beslutet om Näshulta skola. Inget är klart ännu, det kan hända att skolan blir en självstyrande enhet och i så fall blir kvar i kommunal regi. Men det kan också hända att det istället blir en friskola i Näshulta. Om det senare blir aktuellt så är det visserligen positivt att en skola kommer att finnas tillgänglig för barnen i Näshulta, men det går knappast att säga att kommunen i ett sådant fall tar sitt ansvar för att bibehålla en levande landsbygd. Tvärtom skjuts det ansvaret över på privata aktörer. Skandalöst enligt min mening!

Ett annat ärende som togs upp handlade om att Sverigefinska skolan ansökt om bidrag för att undervisa finska romer, och de beviljades 700 000 kronor för detta. Bland mycket annat som finns att anmärka på angående detta beslut så  är nog det allra värsta att det handlar om ren diskriminering gentemot alla andra elever på andra skolor, såväl romer som icke romer, som inte får extra resurser trots att de är i behov av det.

Nedan följer mina reservationer med mer detaljer.

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2011-05-12

Ärende 5, BUN/2011:1

Ansökan om bidrag till grundskoleundervisning av finska romer vår – och hösttermin 2011

Det är helt i sin ordning om bidrag ges för att tillhandahålla undervisning i romska vilket romer som minoritetsgrupp har rätt till enligt språklagen. Av handlingarna framgår dock att undervisning i romska är en försvinnande liten del av det som bidraget ska finansiera. Istället framgår att personal behövs som kulturtolkar, att man hållit föreläsningar om romsk kultur, och att man ägnar sig åt ett aktivt uppsökande arbete vilket innefattar hela familjerna, inte bara eleverna. Problem med skolk, även i form av dåligt deltagande vid de lektioner i romska som eleverna har rätt till enligt lag, samt bristande stöd hemifrån beskrivs som vanligt förekommande. Målsättningen med arbetet på skolan anges vara att på sikt bryta romers utanförskap.

Utifrån en sådan målsättning är bidrag som går till att stärka romers egen kultur synnerligen kontraproduktivt. För att bryta utanförskapet vore det istället önskvärt att romerna i högre utsträckning anpassade sig till det svenska majoritetssamhället. Denna anpassning i kombination med insatser mot människors fördomar mot romer som folkgrupp är det enda sättet att på lång sikt komma till rätta med utanförskapet. Att tilldela extra resurser för att få romska barn att uppnå målen i skolan är inte en långsiktig lösning. Det är snarare ett sätt att lindra symptomen utan att göra något åt det bakomliggande problemet.

En annan aspekt av detta är frågan om rättvisa. Det är lovvärt att man aktivt motverkar skolk genom ett uppsökande arbete och genom att involvera familjerna. Frågan är dock varför just dessa romska elever ska tilldelas extra resurser för att möjliggöra detta, när inte samma resurser tilldelas alla andra elever som är i behov av uppsökande verksamhet eller andra typer av särskilda insatser. Som alltid ställer vi oss kritiska till att resurser fördelas utifrån grupptillhörighet. Vi vill istället se att extra resurser går till de individer som har behov av det, och att behovsbedömningen ska vara baserad på individuella omständigheter i varje enskilt fall, oavsett kön, etnicitet och socio-ekonomisk bakgrund.

Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för avslag på ansökan.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2011-05-12

Ärende 3, BUN/2010:810

Lokaleffektiviseringar i barn – och utbildningsförvaltningen.

Behovet av lokaleffektiviseringar i kommunens skolor råder det inget tvivel om. Att en onödigt stor del av nämndens begränsade budget läggs på lokaler istället för på pedagoger är inget vi i SD önskar.

När det gäller en nedläggning av Näshulta skola är dock vi i SD inte alls beredda att stödja förslaget. Vi vill värna en levande landsbygd, både för att gynna valfrihet när det gäller boendemiljö och för att en levande landsbygd är nödvändig om kommunen även på sikt ska kunna bidra till att uppnå exempelvis miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Därför vill vi hellre satsa på att rädda Näshulta skola. Vi vill försöka hitta lösningar som på sikt gör Näshulta och dess skola mer attraktivt och leder till ett ökat elevantal. På så sätt skulle skolan bli mer kostnadseffektiv, man skulle få ökade förutsättningar att bedriva en kvalitativt god pedagogisk verksamhet, och sist men inte minst skulle detta kunna få Näshulta att blomstra istället för att steg för steg dö ut.

En sådan positiv utveckling borde ligga i kommunens intresse, och därmed stödjas även om det innebär att skolan i Näshulta i dagsläget behöver tillföras mer resurser än andra skolor sett till elevantalet. Vi ser det inte som att de tillförda resurserna enbart handlar om att stödja skolans fortsatta verksamhet, utan det handlar lika mycket om att satsa på den levande landsbygd som är en viktig del av kommunens attraktionskraft och som även är en förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva ett gediget arbete med att uppnå berörda nationella miljömål.

Vi reserverar oss med anledning av ovanstående mot beslutet, till förmån för avslag på förslag 1 till kommunfullmäktige om en nedläggning av Näshulta skola.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2011-05-12

Ärende 3, BUN/2010:810

Lokaleffektiviseringar i barn – och utbildningsförvaltningen.

Behovet av lokaleffektiviseringar i kommunens skolor råder det inget tvivel om. Att en onödigt stor del av nämndens begränsade budget läggs på lokaler istället för på pedagoger är inget vi i SD önskar.

Dock anser vi att förslaget om att upplåta Odlarskolans lokaler till British Junior är ett mindre optimalt förslag än det av Alliansen framlagda förslaget om att istället upplåta Slottskolan till British Junior. Skälen till att vi tycker så är flera, men ett tungt vägande skäl är att vi betraktar Alliansens förslag som mycket mer rimligt utifrån ett barnperspektiv, och vi anser också att deras förslag är bättre med hänsyn tagen till vad för slags verksamhet lokalerna i dag är anpassade till.

Vi reserverar oss med anledning av ovanstående mot beslutet, till förmån för bifall till Alliansens förslag om att upplåta Slottskolan till British Junior.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

 

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2011-05-12

Ärende 3, BUN/2010:810

Lokaleffektiviseringar i barn – och utbildningsförvaltningen.

I det förslag till kommunfullmäktige som handlar att upphäva tidigare fattat beslut om att avveckla upptagningsområdena för årskurs 7-9 anges den nya Skollagens formuleringar i kapitel 10 §30 och §31 som motivering. Paragraferna citeras nedan:

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

31 § Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

Efter att ha läst dessa paragrafer kan vi i SD inte finna att det finns något som helst skäl att upphäva tidigare fattat beslut. På intet sätt anges att upptagningsområden måste finnas, utan allt som anges är att när det finns fler sökande till en viss skola än det finns lediga platser på densamma ska en elev som bor nära skolan ha förtur framför en elev som bor långt bort. Detta krav anser vi kan uppfyllas på ett fullgott sätt utan att ha upptagningsområden.

Vi reserverar oss med anledning av detta mot beslutet till förmån för avslag på förslag 2 till kommunfullmäktige om att upphäva tidigare beslut om en avveckling av upptagningsområdena för årskurs 7-9.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

Mer: ekuriren, ekuriren, Folket, Folket,