Ikväll har det varit sammanträde i kommunfullmäktige. Bland de ärenden som togs upp låg fokus på ett antal friskoleansökningar, däribland ansökan från Islamiska skolan. Till vår stora glädje beslutade fullmäktige, med en klar majoritet, att avstyrka ansökan! (Alla utom Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet avstyrkte ansökan. )

Några särskilt långa debatter blev det inte, men däremot ett riktigt lågt påhopp på mig, förstås framfört av Vänsterpartiets gruppledare, med anledning av det Särskilda yttrande som vi lämnade in angående ansökan från Islamiska skolan. Detta yttrande, samt två andra som lämnades in angående ansökningar från andra friskolor, kan läsas nedan. För den som vill se anförandena som hölls i KF, samt det korta replikskiftet mellan Maria Chergui (V) och mig själv, hänvisas till kommunens WebbTV. Jag håller mitt första anförande vid tiden 100.43-106.37. Maria Chergui (V) framför sina ”motargument” vid tiden 116.37-121.13, och min replik finns vid tiden 121.23-122.39. Mitt sista anförande hålls vid tiden 135.12-137.16.

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Ärende 21, KSKF/2011:115. Yttrande över ansökan från Islamiska skolan i Eskilstuna om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fristående grundskola och fristående fritidshem i Eskilstuna kommun.

Vi i SD Eskilstuna motsätter oss starkt att Islamiska skolan ska få etablera sig i kommunen. Skälen är flera.

För det första måste det konstateras att en konfessionell skola inte är förenlig med religionsfriheten. Barnen ska ha rätt till sin religion, men de måste också ha rätt att undanbe sig religion. Den rätten nekas de om föräldrarna får placera dem i en konfessionell skola.

Vidare finns redan idag en utbredd segregation i kommunen. I vissa bostadsområden är etniskt svenska barn i minoritet. För de muslimska barn med invandrarbakgrund som bor i dessa områden vore en islamisk skola enligt oss förödande. Om barnen får sin undervisning i den skolan istället för i en kommunal skola är risken överhängande att kontakten med svenska barn blir så gott som obefintlig. Hur svårt blir det då inte för de muslimska barn som har invandrarbakgrund att lära sig svenska språket på ett fullgott sätt, och hur ska de någonsin kunna bli en del av samhället?

Ytterligare ett skäl till att vi ställer oss negativa till denna skola är mannen som står bakom ansökan, moderaternas riksdagsledamot Abdirisak Waberi. Det har tidigare uppdagats att det på några av de islamiska skolor som han står bakom förekommer skrifter som går stick i stäv med skolans värdegrund, och det har vid upprepade tillfällen gjorts anmälan till Skolinspektionen som en följd av misstankar om diverse missförhållanden.

Det är också allmänt känt från intervjuer med Waberi, bland annat i dokumentären Slaget om muslimerna som sändes på SVT för något år sedan, att Waberis värderingar och syn på islam inte är förenliga med skolans värdegrund. Han motsätter sig bland annat att flickor och pojkar vistas i samma rum utan övervakning eller att de, till exempel genom handskakning eller dans, rör vid varandra före giftermål. Han menar att det är fel av en muslimsk kvinna att inte bära slöja, han förespråkar att mannen är familjens överhuvud och han har dessutom till vår stora fasa uttryckt att det inte är fel att en man slår sin fru. I en intervju i Eskilstuna-Kurien tidigare i våras framhöll Waberi också att avskiljande av könen ska praktiseras i Islamiska skolan, trots att det inte är förenligt med vare sig jämställdhet eller allas lika värde.

Det må så vara att Waberi inte ska ta aktiv del i undervisningen på denna skola, men det är ändå beklämmande att man vänt sig till honom för att få hjälp med att starta skolan i Eskilstuna. Det tyder på att man hyser förtroende för honom samt att man delar hans värderingar, och det finns därför skäl att befara att skolan inte kommer att leva upp till den värdegrund som fastslås i gällande läroplaner.

Vi i SD Eskilstuna önskar att yttrandet till Skolinspektionen kompletteras med den information som vi lämnat ovan och med våra farhågor, och yrkar bifall till förslaget att avstyrka Islamiska skolans ansökan.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson, Adam Marttinen, Therese Borg, Marie Larsson, Seppo Vuolteenaho

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Ärende 27, KSKF/2011:137. Yttrande över ansökan från Näshulta Framtid ideell förening om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass, fristående grundskola åk 1-6 samt fritidshem i Eskilstuna.

Vi i SD Eskilstuna har tidigare motsatt oss en nedläggning av Näshulta skola. Det är också ett ställningstagande som vi står fast vid. Vi vill försöka hitta lösningar som på sikt gör Näshulta och dess skola mer attraktivt och leder till ett ökat elevantal. På så sätt skulle skolan bli mer kostnadseffektiv, man skulle få ökade förutsättningar att bedriva en kvalitativt god pedagogisk verksamhet, och sist men inte minst skulle detta kunna få Näshulta att blomstra istället för att steg för steg dö ut.

En sådan positiv utveckling borde ligga i kommunens intresse, och därmed stödjas även om det innebär att skolan i Näshulta i dagsläget behöver tillföras mer resurser än andra skolor sett till elevantalet. Vi ser det inte som att de tillförda resurserna enbart handlar om att stödja skolans fortsatta verksamhet, utan det handlar lika mycket om att satsa på den levande landsbygd som är en viktig del av kommunens attraktionskraft och som även är en förutsättning för att kommunen ska kunna bedriva ett gediget arbete med att uppnå berörda nationella miljömål.

Att lägga ned Näshulta skola i dess nuvarande form ser vi med andra ord som att kommunen överlåter ansvaret för landsbygdens fortlevnad på privata aktörer, och ett sådant beslut kommer vi aldrig att ställa oss bakom.

Dock är vi tvungna att förhålla oss till det faktum att Näshulta skola kan komma att läggas ned oavsett vad vi anser om det, och med det i beaktande ser vi hellre att Näshulta Framtid ges tillstånd att driva en skola i Näshulta än att det inte finns någon skola där över huvud taget.

Utifrån denna motivering yrkar vi bifall till förslaget att tillstyrka ansökan från Näshulta Framtid.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson, Adam Marttinen, Therese Borg, Marie Larsson, Seppo Vuolteenaho

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Ärende 20, KSKF/2011:112. Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun – Eskilstuna Praktiska Gymnasium – dnr 32-2011:579

Sverigedemokraterna i Eskilstuna har uppmärksammat att den inriktning i energiteknik som Baggium Utbildning AB har för avsikt att erbjuda inom El – och energiprogrammet idag inte erbjuds av kommunen. Av den anledningen kan ansökanden anses erbjuda en profil som ökar valfriheten när det gäller profileringar inom gymnasieskolan. Dock har vi också uppmärksammat att en ny energiutbildning i kommunal regi är under framtagande i samarbete med Energimyndigheten och Eskilstuna Energi & Miljö AB.

Då det nämnda samarbetet redan kommit en bit på väg och det verkar som att utbildningen kan komma att starta inom en inte alltför avlägsen framtid väljer vi att ge vårt bifall till förslaget till beslut, trots att ansökanden i dagsläget kan tillföra något som kommunens egna skolor saknar. Viktigt för oss är dock att framhålla att vi ser det som mycket viktigt att det då också verkligen blir något av den planerade energiutbildningen inom den kommunala gymnasieskolan. Dels för att kunna erbjuda ytterligare valfrihet när det gäller profileringar, men också för att det är väldigt angeläget sett ur ett miljöperspektiv att säkerställa god kunskap inom energiteknik i syfte att kunna fortsätta det redan långt gångna utvecklingsarbetet inom området.

Med ovanstående i beaktande yrkar vi bifall till förslaget till beslut.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson, Adam Marttinen, Therese Borg, Marie Larsson, Seppo Vuolteenaho

Särskilt yttrande ang. yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB.KF 2011-05-26

Särskilt yttrande ang. yttrande över ansökan från Näshulta framtid. KF 2011-05-26

Särskilt yttrande ang. yttrande över ansökan från Islamiska skolan.KF 2011-05-26

Annonser