Nu har vi i SD Eskilstuna lämnat in vår årsplan för 2012. Den kan läsas nedan, dock utan budgetdelen. För att läsa den fullständiga årsplanen, med budget, kan du istället ladda ned följande pdf-fil: Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2012

1.    Vision

Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle i vilket alla människor har goda livsvillkor. En vitaliserad demokrati, en stärkt solidaritet och goda kunskaper ser vi som förutsättningar för detta.

Vår vision är ett Eskilstuna vars invånare ges möjlighet att försörja sig själva. Vi tror på människans vilja och förmåga att ta eget ansvar och att genom kreativitet själv forma sitt liv. Vi vill se en kommun som genom att erbjuda rätt verktyg bidrar till att människor utvecklas utifrån sin fulla potential, vilket också leder till att kommunen utvecklas på ett positivt sätt.

Vårt Eskilstuna är inkluderande, och kännetecknas av gemenskap och respekt för människors olikheter. Olika former av diskriminering eller positiv särbehandling på grund av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religiös åsikt, politisk åsikt eller etnicitet finns det inte plats för i vår vision. Vi är alla individer med samma rättigheter och skyldigheter och ska bemötas som just individer, inte som tillhörande ett kollektiv. Vår vision är att alla känner trygghet, har en meningsfull fritid och erbjuds umgänge med andra människor. I vårt Eskilstuna har isolering, utanförskap, fattigdom, rädsla, kriminalitet och gruppmotsättningar upphört.

Vi vill att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och att barnen ska ges möjlighet att på ett naturligt sätt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Viktigast av allt är relationen till föräldrarna. I vårt Eskilstuna vill vi se att barn och föräldrar ges större möjlighet att få tid med varandra, speciellt under barnens första år då den grundläggande tryggheten växer fram. Även förskola och skola har en mycket viktig roll för barnens utveckling och uppfostran, och måste därför hålla en god kvalitet. I vår vision förbereder förskolan och skolan barnen på vuxenlivet genom att förse dem med viktiga verktyg såsom självförtroende, empati och respekt för andra individer, ett demokratiskt förhållningssätt, goda ämneskunskaper, fritt och kritiskt tänkande och lust till ett livslångt lärande.

De som idag är på sin ålders höst har byggt upp det samhälle som vi som är yngre lever i. De har gett oss livet, gett oss kärlek och uppfostran, byggt upp vårt välfärdssamhälle. I vår vision visar vi vår uppskattning för allt som den äldre generationen gjort för oss, genom att erbjuda en i alla avseenden värdig och meningsfull ålderdom.

Det Eskilstuna som finns i vår vision är en kommun som minns sin historia och förmedlar kunskapen om det som en gång varit till de som bor i staden idag. Både det svenska och det lokala kulturarvet främjas genom aktiva insatser. Respekt för det som tidigare generationer åstadkommit och efterlämnat till oss visas i dessa insatser.

Vår vision är en kommun där medvetenheten om miljöns sårbarhet och respekt för djur och natur återspeglas i all verksamhet. I vårt Eskilstuna skyddar vi värdefulla naturområden, vi gör vårt bästa för att skona miljön från föroreningar och gifter. Vi arbetar aktivt för att hindra djurs lidande, vi värnar en levande landsbygd och bevarar det öppna kulturlandskapet och alla dess arter.

En kommun som uppmuntrar till ett aktivt och rörligt liv är en del av vår vision. Ett sådant uppmuntrande kräver dock att kommunen dels erbjuder en mångfald av aktiviteter, men också att den ger ett tryggt och välvårdat intryck som lockar och gör att människor gärna lämnar hemmet. I vår vision är staden därför fri från skräp, klotter och annan skadegörelse, brottsligheten har reducerats kraftigt och det finns gott om lättillgängliga aktiviteter för alla. 

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Therese Borg

Adam Marttinen

Kristin Nilsson

Seppo Vuolteenaho

Marie Larsson

2.    Uppföljning av vårt valmanifest

I vårt valmanifest från 2010 pekade vi på fem områden som vi lovade skulle stå i fokus för vårt politiska arbete. Dessa områden var:

 • En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.
 • Prioritering av kärnverksamheter.
 • Fler i arbete och ett gott företagarklimat.
 • En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola.
 • Krafttag mot brottsligheten.
 • En värdig ålderdom.

Sedan mandatperiodens början har vi genomgående haft som målsättning att försöka påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra ställningstaganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men också genom de motioner vi lagt hittills. Arbetet med att försöka infria våra löften begränsas dock inte bara till det, utan det är också utifrån valmanifestet samt vårt lokala partiprogram som vi gör våra prioriteringar i 2012 års budget.

3.  Besparingar och prioriteringar

I vår budget ålägger vi varje nämnd samt Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på 1 %, och vi tar bort inköps – och miljöavgifterna. Balanskravet sätter vi till 2,3 %, då vi detta år prioriterar satsningar som förbättrar den psykosociala miljön framför att spara pengar till framtida investeringar.

3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

Prioriteringar:

 • Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också viktigt att arbeta för att få privata aktörer att gör sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer.
 • Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ utbildning.
 • Kommunens egna fordon bör köras på icke-fossila bränslen.
 • Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom satsningar på stöd – och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp.

 

Besparingar:

 • Det är av största vikt att administrativa kostnader hålls så låga som möjligt, och att organisationen är väl fungerande. Det effektiviseringskrav som finns i denna budget bör i första hand uppnås genom en minskning av just administrativa kostnader, samt genom effektivare organisation. Det innebär att vi motsätter oss alla former av kvotering inom kommunens verksamheter, vare sig det handlar om kön, etnicitet eller vad det må vara. För att få en så effektiv och väl fungerande organisation som möjligt ska tjänster tillsättas efter kompetens, inget annat. Det innebär också att kommunal information och service till kommunens invånare i möjligaste mån, minoritetsspråken och finska undantaget, endast bör ges på svenska för att hålla nere kostnader för översättningar. Restriktiva regler ska av samma skäl gälla för anlitande av tolkar. En effektiv organisation innebär vidare att kommunikativa problem bör undvikas. Därför bör det införas krav på goda kunskaper i svenska språket för all personal inom kommunens verksamheter.
 • Vi motsätter oss alla former av mer eller mindre kostsamma integrationsåtgärder som innebär att man gör skillnad på människor utifrån etnicitet genom positiv särbehandling, eller genom att stödja verksamheter som enbart riktar sig till människor med invandrarbakgrund och inte erbjuds alla. Undantaget är SFI, internationella klasser och Slussen, som ger goda förutsättningar för nyanlända att på sikt kunna delta aktivt i samhällslivet. Verksamheterna fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur de kan effektiviseras och kvalitetshöjas för att minska kostnaderna och ge nyanlända bättre redskap för att kunna bli en del av samhället.
 • Renovering av verksamheternas lokaler, om – och nybyggnad, satsningar på stadsdelsutveckling, idrottsanläggningar, cykelstråk, utsmyckning av parker, torg och rondeller, samt andra satsningar som avser att förbättra den fysiska miljön är viktigt av många skäl. Dock måste alla förbättringar av den fysiska miljön vägas mot de förbättringar som behövs inom andra områden. Just nu ser vi det som viktigare att, när det är möjligt, prioritera förbättringar av den psykosociala miljön. En vacker stad blir ännu vackrare om dess invånare mår bra och känner sig trygga, men blir inget annat än ett falskt skal om invånarna mår dåligt och känner otrygghet.

3.2. Besparingar och prioriteringar för varje enskild nämnd samt för Kommunstyrelsen. 

3.2.1. Kommunstyrelsen

Prioriteringar

 • Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytandet ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter.
 • Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att det förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism som tar sig kriminella uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda, snarast ska kunna påbörjas.
 • För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
 • En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
 • Kommunstyrelsen ska säkerställa att utbyggnaden av IT-infrastrukturen fortsätter så att den omfattar kommunens alla delar.
 • Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar än mer aktivt än idag för att förebygga brott. Områden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta bör patrulleras av ordningsvakter och vid behov också förses med kameraövervakning. Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.
 • Kommunstyrelsen ska ansvara för att ett mångkulturellt bokslut upprättas årligen. I detta skall alla kostnader för invandring och flyktingmottagande redovisas.
 • Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.

Besparingar

 • Kommunstyrelsen ska arbeta för att i samarbete med Migrationsverket, exempelvis genom att delta i något av deras olika projekt, erbjuda återetableringsstöd till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Kommunstyrelsen ska även ansvara för att invandrare, som förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Detta är av yttersta vikt för utvecklingen av fler demokratiska välfärdssamhällen ute i världen.

Se också under rubrik 3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

3.2.2. Arbetsmarknads – och familjenämnden

Prioriteringar

 • Möjligheten till att i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare införa kortvariga, marknadsanpassade utbildningar ska utredas. Syftet är att utbildningarna ska leda till att fler får arbete samtidigt som näringslivets behov av kompetent arbetskraft tillgodoses relativt snart när behov uppstår.
 • Vuxenutbildningen ska erbjuda plats till alla som är i behov av att komplettera sina tidigare studier för att kunna gå vidare till högre utbildning eller konkurrera på arbetsmarknaden.
 • Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och helst också feriearbete i den kommunala verksamheten.
 • Svenska för invandrare (SFI) behöver ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen. Viktigt är också att se över på vilka andra sätt än genom SFI som kurser i svenska kan erbjudas. För de som avbrutit SFI exempelvis på grund av föräldraledighet bör det ändå vara möjligt att fortsätta lära sig svenska, förslagsvis genom kvällskurser.
 • Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas.
 • I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.
 • Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, ska missbruk och ungdomsbrottslighet förebyggas.
 • Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov.

Besparingar

 • Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation. Viktigt är också att den hjälpsökande erbjuds individuellt anpassade stödinsatser.

Se också under rubrik 3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

 3.2.3. Barn – och utbildningsnämnden

Prioriteringar

 • De nationella reformerna som rör skolan kommer att innebära stora omställningar. För att göra omställningarna så smidiga som möjligt är det viktigt att avsätta tillräckligt med resurser för att inte sänka kvaliteten på utbildningen under tiden som omställningarna sker.
 • Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå betyget Godkänd i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge stöd åt de elever som satsar på högre betyg.
 • Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt, och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld. För att hindra att ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt att det finns hjälp och stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt.
 • Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
 • Studieverkstäder ska finnas på alla kommunens skolor, och dit ska alla elever som har behov av det vara välkomna för att få hjälp med studierna utanför lektionstid.
 • Sommarskola ska erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen.
 • Svensk och helst också lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren.
 • Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.
 • Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och skola ska främjas. Detta genom att uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen, och genom att öka föräldrarnas möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och profileringar.
 • Kommunen ska införa vårdnadsbidrag för att göra det möjligt för fler föräldrar att själva ta hand om sina barn och därmed få mer tid tillsammans med dem. Det bör utredas hur stor del av den summa som är budgeterad för varje barn i förskolan som istället kan betalas ut i form av vårdnadsbidrag. Målet med utredningen ska vara att ge så stor del som möjligt av den budgeterade summan i bidrag.
 • Långt ifrån alla föräldrar har arbetstider som är förenliga med öppettiderna i förskolan, och många har dessutom långa pendlingsavstånd dagligen. Barnomsorgen måste i högre utsträckning än idag anpassas till detta så att det blir lättare att förena heltidsarbete, även på obekväm arbetstid, med föräldraskap.
 • Barngrupperna i förskolan är idag överlag alldeles för stora. En satsning på färre antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får den omsorg som de behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt är också att barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och ljudnivå.
 • Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.

Besparingar

 • Modersmålsundervisning i förskolan leder alltför lätt till en känsla av utanförskap, av att vara annorlunda än de barn som har svenska som modersmål och därför inte deltar i särskild språkundervisning. Dessutom finns forskning som pekar på motsatsen till den påstådda sanningen om att modersmålsundervisning underlättar inlärning av ett annat språk och även ger bättre resultat i andra skolämnen. Därför bör modersmålsstödet i förskolan avvecklas, med undantag för minoritetsspråken och finskan. På sikt vill vi också arbeta för en lagändring som möjliggör att skattefinansierad modersmålsundervisningen kan avvecklas även för äldre barn och ungdomar.
 • Internationella klasser och Slussen fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur dessa verksamheter kan effektiviseras och kvalitetshöjas för att minska kostnaderna och ge nyanlända bättre redskap för att kunna bli en del av samhället.
 • Genuspedagogiken ska avvecklas, vare sig det ger en ekonomisk vinst eller ej. Möjligen leder avvecklingen till att kommunen förlorar bidragen som erhålls från SKL, men vi ser hellre det än att experimenterandet med barnens identitetsutveckling tillåts fortsätta.
 • Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.

Se också under rubrik 3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

3.2.4. Vuxennämnden

Prioriteringar

 • Det ska inom kommunen finnas god beredskap att erbjuda äldre par ett gemensamt boende när den ena är i behov av vård. Vi vill införa en lokal parboendegaranti i väntan på att riksdagen lagstiftar om en sådan garanti.
 • Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov ska en utbyggnad ske.
 • Plats på särskilt boende bör erbjudas alla äldre över 85 år utan föregående biståndsbedömning.
 • Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Svensk och helst också lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren.
 • Hemtjänst ska tilldelas i form av tid. I denna tid ska ingå vissa fastställda uppgifter, dock ska tiden vara så pass väl tilltagen att uppgifterna kan utföras ordentligt och det dessutom finns möjlighet till viss social samvaro i syfte att bryta isolering. Behovet av hemtjänst ser också ut att öka som en följd av att allt fler äldre bor kvar i sina hem i en högre ålder. Därför måste framtida behov av hemtjänst tas i beaktande redan nu.
 • För att minska arbetsskador bland personal och anhörigvårdare på grund av exempelvis tunga lyft är det viktigt att ge ergonomisk vägledning och att se till att hjälpmedel är lättillgängliga.
 • Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt och beviljas alla över 75 år som önskar sådant.
 • Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter.
 • Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att motverka isolering. Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, som till exempel att följa med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.
 • Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare.
 • I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
 • Det behöver säkerställas att personer med funktionshinder får den hjälp som de behöver, vare sig det handlar om hjälp i det egna hemmet eller vårdplats på ett boende.

Besparingar

Se under rubrik 3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

3.2.5. Kultur – och fritidsnämnden

 Prioriteringar

 • Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kulturverksamheter utan omskrivningar eller förfalskningar av vår historia för att passa in i dagens visioner.
 • En satsning bör ske på att utveckla och marknadsföra den nordiska kulturtriennalen.
 • Kommunens ungdomar ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning och social gemenskap då detta är viktiga faktorer för att motarbeta att ungdomar dras in i missbruk och kriminalitet. Detta sker förslagsvis genom att bättre marknadsföra kommunens fritidsgårdar, ungdomscaféer och liknande, och genom att inrätta fler sådana vid behov.
 • En satsning bör göras på att ge alla, men framförallt ungdomar, utökade möjligheter till kreativt skapande i form av exempelvis målning, teckning, fotografering, dans, teater eller hantverk av skilda slag, samt till att ta del av, diskutera och skapa litteratur.
 • Gemensamma aktiviteter för alla boende, och helst också mötesplatser, bör finnas i så många bostadsområden som möjligt, i syfte att bryta isolering och utanförskap. Detta är extra viktigt med tanke på den starka bostadssegregationen i kommunen.

Besparingar

 • Stöd ska inte ges till politisk eller politiserad kulturverksamhet.
 • Idrottslivet ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud av fritidssysselsättningar. Dock vill vi för tillfället se att stöd tilldelas främst för nödvändigt underhåll av befintliga anläggningar och motionsspår, och för handikappanpassning. Nybyggnation, utbyggnad och liknande bör beviljas mycket restriktivt, då det i många års tid satsats oproportionerligt mycket på just idrott, medan konst och övrig kulturverksamhet fått desto mindre. Vi vill här se en omprioritering i syfte att vidareutveckla kommunens kulturliv och skapa ett större utbud av sysselsättningar som inte är förenat med idrottsintresse.
 • Olika intresseföreningar ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud på fritidssysselsättningar. Viktigt är dock att dessa är öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion eller sexuell läggning. Vi vill därför ta bort stödet för de invandrarföreningar som inte har rätt till stöd enligt lag. Det må så vara att föreningarna i teorin är öppna för alla, men de har en specifik målgrupp baserad på etnicitet och verkar därför exkluderande i praktiken. Dessutom förvärrar de segregationen istället för att motverka den. Likaså vill vi ta bort stödet för religiösa föreningar, då även de verkar exkluderande genom att vända sig till en viss målgrupp baserad på religiös tro. Vi vill också ta bort stödet för föreningar som trots att de är politiskt obundna motsätter sig att människor med viss politisk åsikt blir medlemmar.

3.2.6. Stadsbyggnadsnämnden

Prioriteringar

 • Bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt prioriterat.
 • Kollektivtrafikens avgångar inom tätorten behöver ses över för att komma ifrån problemet med överfulla bussar. Tätare avgångar ska vid behov erbjudas.
 • Klotter ska inte finnas i stadsbilden, varför det är viktigt att sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks.
 • För att hålla kommunens gator så fria som möjligt från skräp behöver antalet skräpbehållare ökas. Det är inte acceptabelt att det på sina håll är kilometersträckor mellan behållarna. På många platser behövs även askkoppar för att undvika att fimpar slängs på marken.
 • Stadsvicevärdar ska finnas, vars uppgift ska vara att rapportera om och se till att nedskräpning, skadegörelse och klotter åtgärdas.
 • Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta.
 • Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter skall eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden. Gröna ytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden, vilket ska beaktas vid all nybyggnation. Stor hänsyn ska vid all nybyggnation också tas till det lokala ekosystemet.
 • Det ska säkerställas att gator, vägar, cykelbanor och trottoarer går att ta sig fram på vintertid, på ett säkert sätt.

Besparingar

Se under rubrik 3.1 Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

3.2.7. Miljö – och räddningstjänstnämnden

Prioriteringar

 • Eskilstuna har en underbemannad utryckningsstyrka. Ska vi kunna hålla en god säkerhet och säkerställa att uppsatta mål nås och att liv räddas måste resurser avsättas för att öka utryckningsstyrkan.
 • En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.
 • Det långt gångna arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta.
 • Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en livscykelanalys, först utföras.

Besparingar

Se under rubrik 3.1, Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

3.2.8. Torshälla Stads Nämnd

I Torshälla Stads nämnd vill vi att besparingar och prioriteringar görs enligt samma direktiv som för motsvarande nämnd gällande resten av kommunen, samt utifrån de direktiv som ges under rubrik 3.1, Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

4.    Eskilstuna Kommunföretag AB

Prioriteringar

 • Eskilstuna Kommunföretag ska förbereda för en försäljning av Parken Zoo till en privat aktör som kan förvalta verksamheten på ett bättre sätt.
 • Eskilstuna Kommunfastigheter ska tillhandahålla hyresrätter i varierande storlek efter behov. Extra viktigt är det att kunna erbjuda relativt små och billiga bostäder till unga och ensamstående. Hyresrätterna ska hålla en bra standard och ha rimliga hyror.
 • Eskilstuna Kommunfastigheter ska sträva efter att så stor del som möjligt av den totala energiförbrukningen ska vara producerad från förnyelsebara energikällor. Man bör förslagsvis se över möjligheterna att övergå till förnyelsebara energikällor i form av exempelvis solpaneler, bergvärme o dyl. För att minska energianvändningen i bostäder och lokaler bör en översyn göras för att hitta möjligheter till effektivare energiutnyttjande. Man bör exempelvis se över möjligheterna att tilläggsisolera äldre byggnader för att minska behovet av uppvärmning.
 • Energirådgivning ska tillhandahållas av Eskilstuna Energi – och Miljö.
 • För att uppmuntra återvinning och hjälpa hyresgäster som saknar transportmöjlighet ska Eskilstuna Energi – och Miljö i samverkan med Eskilstuna Kommunfastigheter ansvara för att det uppförs bodar för grovsopor i alla kommunägda bostadsområden. Hyresgästerna ansvarar för att bära sina grovsopor till bodarna, och det som placeras där är fritt fram för övriga hyresgäster att ta med sig hem om de har behov av sakerna.

Eskilstuna Kommunföretag AB bör också i den mån de berörs av det, följa de direktiv som anges under rubriken 3.1, Besparingar och prioriteringar som är gemensamma för alla nämnder samt Kommunstyrelsen.

5.    Investeringar

När det gäller investeringar anser vi att det är viktigt att inte göra fler sådana än vad som är försvarbart i ett läge då behovet av resurser är starkt inom de flesta av kommunens verksamheter. Det är inte bara en fråga om att investeringarna kräver ett högre balanskrav och leder till drifts – och underhållskostnader. Det handlar också om vad vi som kommun lägger vår tid på, vad som står i fokus för vårt arbete. Ju mer tid som går åt till att utreda och planera investeringar i den fysiska miljön, desto mindre tid och kraft kan läggas på att lösa problem i den psykosociala miljön. 

Därför har vi valt att i den av nämnderna föreslagna investeringsbudgeten skjuta upp ett antal av investeringarna som är planerade inför 2012. De senareläggs till att börja med i ett år, så får en ny bedömning göras inför 2013 års budget.

De investeringar som vi valt att senarelägga för tillfället är följande:

Kultur – och fritidsnämnden

 • Konstgräsplaner + omklädningsrum
 • Digitala direktsändningar, konferens scener
 • Konserthallen

Torshälla Stads nämnd

 • Ny GC – väg Roxnäs efter Mälarbaden
 • Försköna Torshällas infarter, ortsutveckling
 • Upprustning av Torshälla

Stadsbyggnadsnämnden

 • Upprustning infarter
 • Cykelprojekt
 • Fristadstorget
 • Flugmötesvägen
 • Cykelväg utmed Åsbyvägen
 • Kollektivtrafikåtgärder
 • Miniparker
 • Kungsgatan
 • Trafikåtagande Väster
 • Objekt enligt trafik – och cykelplan
 • Shared space, Nygatan

Relaterat: ekuriren

Annonser