Under eftermiddagens sammanträde med kommunstyrelsen reserverade sig Kim Fredriksson för SD Eskilstunas räkning mot två beslut, båda angående motioner som vi yrkade bifall till. Det handlar om Adam Marttinens Motion om att besöka en ”Sensitive Urban Zone” och Motion om att införa tjänstegaranti för att förstärka servicen till företag.

I de reservationer som lämnades in angavs följande motiveringar:

Ärende: Svar på motion om att besöka en ”Sensitive Urban Zone”.

Den multikulturalistiska vision som så länge eftersträvats i vårt land och i vår kommun har lett till ett mångkulturellt samhälle som i oroväckande hög utsträckning präglas av segregation, utanförskap och gruppmotsättningar.

Att dessa problem finns har förmodligen de allra flesta uppmärksammat. Oenighet råder dock när det gäller hur vi ska komma till rätta med problemen.

Det talas ofta om att lyfta fram de goda exemplen, vilket säkert kan vara bra och som också gjorts vid något tidigare tillfälle. Men utöver att titta på de goda exemplen måste man också våga titta på de exempel som finns på när det inte gått så bra. Man måste inspireras av de goda exemplen, och dra lärdom av vilka misstag som lett till de dåliga exemplen.

Vi ser det därmed som högst angeläget att en delegation från Eskilstuna åker till någon jämförbar stad eller stadsdel som är klassificerad som en ”Sensitive Urban Zone”, i syfte att studera och dra lärdom av de negativa effekterna av en multikulturalistisk vision och ett mångkulturellt samhälle.

Därför reserverar vi oss mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Ärende: Svar på motion om att införa tjänstegaranti för att förstärka servicen till företag

Vi anser att motionen tillför något bra till kommunen. För att vi ska kunna stå konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner och för att vara en attraktiv kommun för nya företag att etablera sig i krävs en effektiv kommunal organisation. Genom att införa en tjänstegaranti bidrar vi till att effektivisera vår egen organisation.

Med anledning av detta reserverar vi oss mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson