Landstingsstyrelsen beslutade igår att alla människor som vistas i Sörmland ska ha rätt till hälso – och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel på lika villkor. Innebörden av detta är att även de människor som vistas i Sörmland illegalt efter att ha fått avslag på asylansökan alternativt efter att inte alls ha sökt asyl, ska ha rätt till vård oavsett betalningsförmåga.

Detta motiveras utifrån etiska skäl, och utifrån ett antagande om att beslutet kan leda till lägre kostnader för landstinget. Förklaringen till de förväntat lägre kostnaderna är att om vård ges i ett tidigt skede istället för först när det blivit akut, så blir behandlingen enklare och därmed mindre kostsam.

Jag och mina partikamrater har tidigare klargjort att vi på intet sätt motsätter oss att illegala invandrare får akutsjukvård. Detta är också ett ställningstagande som vi självklart står fast vid. När det handlar om akutsjukvård och därmed om att rädda liv finns alltså inga motsättningar mellan oss och övriga partier.

Vårt ställningstagande är dock ett helt annat än övriga partiers när det gäller annan vård än akutsjukvård.

Beslutet som fattats av Landstingsstyrelsen, och som vi hela tiden motsatt oss, innebär i teorin att landstinget Sörmland åtar sig att bekosta vård för hela världens befolkning, under förutsättning att de tar sig till och vistas i Sörmland. I praktiken kommer detta förstås inte att inträffa, hela världens befolkning kommer inte att ta sig till Sörmland. Men vi har fått ett regelverk som gör att landstinget Sörmland åtar sig att bekosta vård för ett helt obegränsat antal människor som dels bryter mot lagen genom att uppehålla sig illegalt i landet, som i flertalet fall inte bidrar till välfärden genom att betala skatt, och som dessutom sällan kan betala för den vård de får.

Enligt mig är inte detta att ge vård på lika villkor. Inte på något sätt. Tvärtom ges en grupp människor fördelar som inga andra får ta del av. Beslutet sänder dessutom ut signaler om att det knappast lönar sig att arbeta, betala skatt och följa svensk lag. Det framstår istället som mer gynnsamt att inte arbeta, att inte betala skatt och att låta bli att respektera svensk lag.

Det ologiska och orättvisa i beslutet blir än mer uppenbart om man synar motiveringen, d v s att kostnaderna förväntas minska om man ger vård tidigt. Om så är fallet borde landstinget kunna spara in mer pengar på att även försäkra sig om att andra grupper i samhället får vård tidigt istället för sent, vare sig de har betalningsförmåga eller inte. Detsamma gäller den etiska aspekten. Om det inte är etiskt rätt att låta illegala invandrare vara utan vård om de inte har råd att betala så borde det inte heller vara rätt att låta andra människor vara utan vård när de inte kan betala.

Om beslutet ska nå upp till sitt syfte om vård på lika villkor borde det därför omfatta de pensionärer, studenter och ofrivilligt arbetslösa eller deltidsarbetande som inte har råd att söka vård förrän de blir akut sjuka och därmed inte längre har något val. Först då börjar vi ens närma oss vård på lika villkor.

Relaterat: ekuriren, Handlingar från LS.