Vi i SD-Kvinnor har under sommaren drivit en kampanj angående att sänka gränserna för såväl fri som sen abort. Nu har vi dock utsett ett nytt område som kommer att stå i fokus för vårt arbete under hösten, och det är jämställdhet sett ur flera olika perspektiv.

Nyligen har det i media skrivits om förslag på att lagstifta om kvotering till kommunala bolagsstyrelser, det har skrivits om män som troligen blivit diskriminerade som en följd av kvoteringsförfarande, och det dyker på olika håll i landet upp skrivelser om kvotering (mångfaldsperspektiv kallas det ibland) vid nyrekrytering i kommunal verksamhet. Det har i några fall till och med gått så långt att såväl beskrivning av vår historia som inköp av konst påverkats av kvoteringsinfluerade tankar.

Med anledning av det har vi i SD-Kvinnor valt att starta upp vår kampanj om jämställdhet genom att ge vår syn på detta med kvotering. Vi gjorde det i Sölvesborg den 6 augusti då vi höll tal, och vi ämnar nu fortsätta med det i form av att säga nej, nej och åter igen nej till kvotering.

Varför säger vi nej till kvotering? Är det för att vi är omedvetna om att kvinnor ibland diskrimineras? Är det för att vi är omedvetna om att det finns strukturer som ibland håller kvinnor tillbaka?

Nej, så är det inte. Vi är tvärtom väl medvetna om att såväl kvinnor som män ibland diskrimineras, om att såväl kvinnor som män ibland påverkas negativt av sociala strukturer i form av könsroller. Vi vill också göra något åt detta, hitta lösningar. Men vi anser inte att kvotering är en lösning, och det av flera skäl.

Det första skälet är att kvotering inte alls verkar leda till den jämställdhet som eftersträvas. Istället verkar resultatet bli ännu mer diskriminering, men av män istället för av kvinnor. Med utgångspunkt i att jämställdhet ska innebära lika rättigheter, skyldigheter och valmöjligheter för män och kvinnor är det inte rätt! Den ena parten ska inte få fördelar på den andras bekostnad.

Ett annat skäl till att vi motsätter oss kvotering är att det finns en stor risk att kompetensen inom olika offentliga verksamheter sänks om det blir ett självändamål att ha en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor. För att uppnå en sådan fördelning måste ofta kompetenta kvinnor eller män, vilket det nu må vara, väljas bort till förmån för personer med sämre kompetens. Det leder självfallet till verksamheter som fungerar sämre, och på sikt leder det till ökade kostnader som skattebetalarna får stå för.

Det tredje skälet till att vi motsätter oss kvotering har att göra med den kvinnosyn som kvotering är ett uttryck för. En kvinnosyn som innebär en misstro när det gäller kvinnors förmåga att ta ansvar för att forma sina liv så som de vill, och att sätta gränser när de blir illa behandlade. Kvotering ger därför en väldigt destruktiv signal till både kvinnor och män då den förstärker de befintliga sociala strukturerna genom att säga att ”kvinnor är så svaga att de inte kan ta ansvar för sina egna liv, de är så svaga att de behöver samhällets hjälp för att kunna göra karriär”.

Vill vi på allvar uppnå jämställdhet måste vi ge andra signaler, som får män och kvinnor att respektera varandra och som får kvinnor att tro på sin egen förmåga. Vi måste sluta sätta kvinnan i rollen som den svaga, den som måste tas om hand, den som inte är förmögen att vara självständig och drivande. Vi måste sluta omyndigförklara halva landets befolkning.

Vi kvinnor behöver inte positiv särbehandling i form av kvotering. Vi behöver inte läras redan från barnsben att vi är offer för patriarkala strukturer som vi inte förmår påverka. Det vi däremot behöver är att få veta, redan från tidig ålder, att vi duger som vi är, att vi är starka, kompetenta och kapabla att ta ansvar för våra egna liv. Först då kan vi få den tilltro till oss själva som behövs för att uppnå riktig jämställdhet.

För SD-Kvinnor

Therese Borg

Några fakta om kvotering.

Nu vill Nyamko Sabuni att det lagstiftas om kvotering i de kommunala bolagsstyrelserna…

– Staten och kommunerna måste föregå med gott exempel. Det finns politiska röster som ropar efter lagstiftning när det gäller det privata näringslivet men sedan inte tittar på de bolag staten och kommunerna driver för medborgarnas räkning.

Källa: Aftonbladet 2011-07-29

Ett 80 tal sökande till polishögskolan har anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen. Bakom det stora antalet anmälningar ligger stiftelsen Centrum för rättvisa, som vill att DO ska granska om polishögskolan använder en olaglig kvotering till förmån för kvinnliga sökande.

Källa: Nyheter P4 Värmland 2011-08-06

Eskilstuna konstmuseum ska i det fortsatta arbetet studera hur och på vilka villkor inköp sker i kommunen så att nya beräkningsgrunder preciseras för att nå en jämställdhet oavsett beräkningsgrund.

Källa: ”För alla! Ett jämställt sätt att arbeta”. En rapport över Kultur – och fritidsförvaltningens jämställdhetsarbete inom ramen för Hållbar jämställdhet 2010.

Kommentar: Konstens kvalitet ska tydligen inte längre vara styrande, utan det är konstnärens kön som ska stå i fokus vid inköp av konst.

Eskilstuna stadsarkiv ska se över sitt informationsmaterial så att det i lika stor del speglar kvinnors och mäns historia och samtid.

Källa: ”För alla! Ett jämställt sätt att arbeta”. En rapport över Kultur – och fritidsförvaltningens jämställdhetsarbete inom ramen för Hållbar jämställdhet 2010.

Kommentar: Kan man inte hitta lika många beskrivningar av kvinnors som mäns historia är frågan vad man ska göra. Hitta på falska berättelser, eller undanhålla verkliga?

Publicerat i SD-Kuriren, nummer 94.

Annonser