Igår var det sammanträde med Kultur – och fritidsnämnden. Min motion om skattefinansierad kulturverksamhet var ett av de ärenden som togs upp, och som väntat var jag den enda som yrkade bifall till motionen. Den reservation som jag lämnade in mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen kan läsas nedan.

Reservation

Kultur – och fritidsnämnden 2011-09-20

Ärende 2, KFN/2011:127

Yttrande över motion om kultur som finansieras med skattemedel bör vara politiskt neutral, öppen för alla, samt tydlig med sitt syfte och val av perspektiv.

Den motivering som anges till förslaget att avslå motionen är inte hållbar. Det hänvisas bland annat till att det allmänna enligt grundlagen har ett uppdrag att verka för vissa värderingar, och till att kulturen inte ska detaljstyras av politiker. I det yttrande som ligger till grund för motiveringen framhålls också att kommunen har ett ansvar för att förmedla demokratiska värderingar, och att det allmänna ska verka med respekt för alla människors lika värde.

Just detta, att förmedla demokratiska värderingar och verka med respekt för alla människors lika värde, är en grundläggande tanke bakom motionen. Om demokratin ska värnas och respekt visas för alla människors lika värde är det oacceptabelt att enskilda personer får använda skattemedel till att framställa åsikter och synsätt som vedertagna sanningar i syfte att nedvärdera och smutskasta människor som råkar ha ett annat synsätt än de själva.

Det är oerhört viktigt ur demokratisynpunkt att kulturen får vara dynamisk, att den ifrågasätter och utmanar och tillåter olika perspektiv och åsikter att framföras. Någon politisk detaljstyrning av kulturen har därför aldrig föreslagits. Dock behövs en policy som säkerställer att åsikter och perspektiv som framförs inom kommunens egen kulturverksamhet framförs såsom just åsikter, och inte som objektiva sanningar. Ska en politisk ideologi, vilken som helst, problematiseras genom att det med stöd av skattemedel framförs åsikter om den innebär det alltså att kommunen bör ställa krav på att det framgår att det som framförs är ett synsätt, som inte alltid är med den objektiva sanningen överensstämmande.

Extra viktigt är det att göra tydlig åtskillnad mellan åsikter och sanning då samverkan sker mellan kulturen och skolan i utbildningssyfte. Detta eftersom läroplanerna ställer krav på saklighet och allsidighet.

Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

Utöver detta lämnade jag också in ett särskilt yttrande angående ett nytt förslag till handlingsplanen På spaning efter jämställdheten. Yttrandet kan läsas nedan.

Särskilt yttrande

Kultur – och fritidsnämnden 2011-09-20

Ärende 6, KFN/2011:147

Yttrande över På spaning efter jämställdheten, förslag till handlingsplan för 2011-2015.

Att det finns en handlingsplan för jämställdhet ser vi positivt på. Att verka för att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och behandlas lika är viktigt.

Dock finns det inslag i förslaget till handlingsplan som vi inte instämmer i, och som vi hoppas ska tas bort alternativt omformuleras och förtydligas i det vidare utvecklingsarbetet med handlingsplanen.

Dessa inslag är dels målet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas på alla nivåer inom kommunen. En sådan målsättning utgår från att jämställdhet visar sig i att män och kvinnor gör samma saker lika mycket, snarare än utifrån att jämställdhet ska innebära att män och kvinnor har samma möjligheter att göra samma saker lika mycket, om de väljer att göra det. Det är också svårt att föreställa sig hur man tänkt uppnå målet utan att tillämpa någon form av kvotering, vilket är något som vi starkt motsätter oss och som inte alls går ihop med att ge män och kvinnor samma rättigheter och samma behandling.

Ett annat inslag som vi motsätter oss är målet att flickor, pojkar, kvinnor och män ska uppmuntras till icke traditionella yrkes – och karriärsval. Det naturliga och rätta, om alla ska behandlas lika så som det anges i handlingsplanen, är istället att ge alla individer uppmuntran för de val de gör, oavsett om valen är traditionella eller inte.

Ytterligare ett inslag som nämns i handlingsplanen och som vi till stor del är negativt inställda till är genuspedagogik. Grundtanken är god, inget barn ska behöva tvingas in i stereotypa könsroller. Dock har genuspedagogiken en förmåga att gå för långt, ibland så till den milda grad att det biologiska könets påverkan inte alls erkänns eller tas hänsyn till utan målsättningen istället tenderar att bli absolut likriktning mellan könen. En sådan utveckling vill vi inte se i kommunens förskolor och skolor.

Med förhoppning om att ovanstående synpunkter tas till vara i det fortsatta jämställdhetsarbetet i kommunen yrkar vi bifall till att nämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Therese Borg

 

Avslutningsvis kan nämnas att jag också yrkade bifall till en motion om att utreda möjligheterna till upphandling av bibliotekstjänster. Motionen avslogs dock, och jag lämnade in en reservation mot beslutet. Den kan läsas nedan som pdf-fil.

Reservationerna och yttrandet som pdf-filer:

Reservation angående yttrande över motion om att utveckla biblioteken i Eskilstuna genom upphandling.

Reservation angående yttrande om motion över skattefinansierad kulturverksamhet.

Särskilt yttrande angående Yttrande över På spaning efter jämställdheten, förslag till handlingsplan för 2011-2015.

Annonser