Gårdagkvällens sammanträde i KF bjöd på en lång och stundtals mycket otrevlig debatt angående Adams motion om att sända en delegation till en Sensitive Urban Zone (ärende 9). De otrevliga inslagen kom i vanlig ordning från Vänsterpartiet, som spred anklagelser mot oss hejvilt, många gånger utan att över huvud taget hålla sig till det som motionen handlade om. Argumenten liknade mest de som diverse nättroll brukar framföra…halmgubbar byggdes febrilt och även grova personangrepp av förtalskaraktär framfördes.

Adam gjorde en i min mening väldigt god insats i debatten, och det är ett under att han med något litet undantag (där han gav svar på tal i ganska skarpa ordalag) lyckades hålla sig saklig trots de låga angreppen som var de värsta jag hittills hört under min tid i KF. Faktiskt kände jag mig så arg och kränkt under en del av debatten att jag avstod från att säga det jag hade tänkt när jag kom upp i talarstolen första gången. Kände att det var alltför stor risk att jag skulle säga några mindre väl valda ord som jag skulle komma att få ångra. Så jag nöjde mig då istället med att bara yrka bifall till motionen, och valde att återkomma med några korta inpass senare när jag lugnat ner mig.

Vill ni se debatten så finns den här, i fyra delar. Ni kan sedan läsa ekurirens rapportering från debatten och göra er egen bedömning kring hur ”objektiv” den är.

Som ni säkert redan förstått avslogs motionen, och vi lämnade in en reservation som kan läsas nedan.

Reservation

Kommunfullmäktige 2011-09-22 

Ärende 9, KSKF/2011:125

Svar på motion om att besöka en ”Sensitive Urban Zone”.

Den multikulturalistiska vision som så länge eftersträvats i vårt land och i vår kommun har lett till ett mångkulturellt samhälle som i oroväckande hög utsträckning präglas av segregation, utanförskap och gruppmotsättningar.

Att dessa problem finns har förmodligen de allra flesta uppmärksammat. Oenighet råder dock när det gäller hur vi ska komma till rätta med problemen.

Det talas ofta om att lyfta fram de goda exemplen, vilket säkert kan vara bra och som också gjorts vid något tidigare tillfälle. Men utöver att titta på de goda exemplen måste man också våga titta på de exempel som finns på när det inte gått så bra. Man måste inspireras av de goda exemplen, och dra lärdom av vilka misstag som lett till de dåliga exemplen.

Vi ser det därmed som högst angeläget att en delegation från Eskilstuna åker till någon jämförbar stad eller stadsdel som är klassificerad som en ”Sensitive Urban Zone”, i syfte att studera och dra lärdom av de negativa effekterna av en multikulturalistisk vision och ett mångkulturellt samhälle.

Därför reserverar vi oss mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Utöver detta antogs en personalpolicy (namnet ändrades till medarbetarpolicy) under kvällens sammanträde. Vi reserverade oss även mot detta beslut, med anledning av att vi framförde och fick avslag på ett ändringsyrkande gällande en del av innehållet. Ändringsyrkandet kan läsas nedan.

Ändringsyrkande

Kommunfullmäktige 2011-09-22

Ärende 13, KSKF/2011:302

Personalpolicy för Eskilstuna kommun.

Vi yrkar på:

att formuleringen ”Alla har också ett ansvar för att verka för integration och motverka alla former av diskriminering.” på sidan 3 under rubriken ”Jämställdhet och mångfald” ersätts med följande formulering:

En sådan skapas genom förmedling av vår västerländska, demokratiska värdegrund, genom att alla medarbetare och brukare bemöts på ett respektfullt sätt, och genom att alla former av diskriminering motverkas.

Vi yrkade bifall till en motion om att införa tjänstegaranti för att förstärka servicen till företag. Motionen avslogs, och vi fick då lämna in ytterligare en reservation.

Avslutningsvis till den enda framgång vi hade under kvällen. Ärendet handlade om att anta en handlingsplan för folkhälsa. I den föreslagna handlingsplanen saknades tydliga och mätbara mål, vilket såväl vi som Alliansen hade invändningar emot. Vi yrkade därför på återremiss, vilket bifölls.

Relaterat: Folket

Annonser