Idag hade vi ett extrainsatt sammanträde i landstingsfullmäktige. Anledningen var den kapacitetsanpassning till 90 % (nedskärning av antal vårdplatser) som redan påbörjats utan att det fattats ett politiskt beslut. Med tanke på att åtgärden är av principiellt viktig karaktär och förmodas påverka flera nämnder än LSN (Länssjukvårdsnämnden) ansåg en stor del av oppositionen, och så även vi, att en så omfattande åtgärd borde diskuteras och beslutas i fullmäktige.

Vi i SD, och även den övriga oppositionen, motsatte oss kapacitetsanpassningen då det finns goda skäl att tro att åtgärden endast leder till längre vårdköer och därmed till negativa konsekvenser för de som är i behov av vård och till en på sikt ännu sämre ekonomi.

Förslag fanns från majoritetens sida på hur vården ska effektiviseras för att undvika att vårdköerna blir längre i samband med nedskärningarna, men vi var många som var av åsikten, med hänsyn tagen till såväl patienter som vårdpersonal som den ekonomiska utvecklingen på sikt, att effektivisering bör vara ett första steg och att en minskning av antalet vårdplatser bör ske först efter att effektiviseringarna gett resultat. Dessutom kunde det inte anses finnas tillräckligt med beslutsunderlag för att veta om åtgärden leder till den besparing som så väl behövs.

Anmärkningsvärt var hur majoriteten gång på gång i den tre timmar långa debatten återkom till vikten av att ta ansvar, och tyvärr lyckades driva igenom ett i mina ögon oansvarigt beslut. Inte nog med att majoriteten inte kunde redovisa vilken summa som kapacitetsanpassningen skulle komma att generera i form av besparing. Åsa Kullgren (S) gick dessutom så långt som till att meddela att de patienter som inte får vård enligt vårdgarantin inom landstinget Sörmland bör söka sig till ett annat landsting för att få den vård de behöver.

Hur ansvarsfullt är det? Bör inte målet vara att uppfylla vårdgarantin, snarare än att hänvisa patienterna till andra landsting?

Jag kan inte låta bli att skaka på huvudet och undra hur man egentligen tänkt från majoritetens sida. Om man tänker sig ett företag som går back, och som är i akut behov av att förbättra sin ekonomi, finns det då någon vettig person som skulle vidta åtgärder för att hålla kunderna borta och till och med hänvisa dem till andra företag? Nej, självklart inte. Istället skulle man satsa allt på att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten samt på att locka till sig fler kunder i syfte att nå en ekonomi i balans.

Jag måste instämma i det som Magnus Leivik (M) sade i talarstolen idag. Vården i Sörmland behöver inget stoppaket, utan ett startpaket.

Relaterat: SN, ekuriren, SVT Sörmland, Folket