Under eftermiddagens sammanträde med Kultur – och fritidsnämnden gjorde jag ett försök att påverka innehållet i det förslag till Kulturpolitisk handlingsplan som är ute på remiss. Jag skrev ihop och framförde ett tilläggsyrkande (se nedan) i syfte att få bort formuleringen om att lyfta fram mångkulturen i kommunen, men det var förstås ingen annan än jag själv som yrkade bifall till tilläggsyrkandet. De övriga föredrar tydligen ett samhälle mer präglat av motsättningar än av gemenskap.

Jag reserverade mig i alla fall mot att nämndens remissvar skulle gå vidare i befintligt skick, utan mitt önskade tillägg. Mer kunde jag inte göra.

Tilläggsyrkande

Kultur – och fritidsnämnden 2012-01-24
Ärende 3, KFN/2011:266
Remissvar över förslag till Kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015

I handlingsplanen finns en formulering om att mångkulturen i kommunen ska lyftas fram. Denna formulering vittnar om en mångkulturalistisk vision som går stick i stäv med vår strävan att uppnå gemenskap i samhället genom assimileringspolitik.

Vi yrkar därmed på

att det i remissvaret ska tilläggas en begäran om att formuleringen ”Eskilstunas mångkultur ska lyftas fram” på sidan 18 ska tas bort ur handlingsplanen.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna
Therese Borg

Tilläggsyrkande och reservation som pdf-filer:

Tilläggsyrkande angående kulturpolitisk handlingsplan. KFN 2012-01-24

Reservation angående kulturpolitisk handlingsplan. KFN 2012-01-24

Annonser