Under eftermiddagens sammanträde med Kultur – och fritidsnämnden yrkade jag, efter att ha rådslagit med min gruppledare, bifall till Eskilstuna United DFF:s ansökan om ett stimulansbidrag på 25 000 kronor för ett projekt som syftar till två saker. Det ena är att få färre flickor att sluta med fotboll när de kommer upp i tonåren. Det andra är att locka fler invandrarflickor att börja spela fotboll.

Förklaringen till att just invandrarflickor ska lockas till att spela fotboll fås när man läser i handlingarna som rör ärendet. Tydligen har endast 4 av 200 flickor i föreningen invandrarbakgrund, medan det i grannföreningen Eskilstuna City som bedriver pojkfotboll är hela 50 % av pojkarna som har invandrarbakgrund.

I den mer detaljerade beskrivning som ges av projektet anger föreningen olika målgrupper och hur de tänkt arbeta gentemot dessa. För målgruppen Årby anges att föreningen vill få kontakt med invandrarflickorna och deras föräldrar för att utreda varför flickorna inte spelar fotboll när deras bröder gör det. För målgruppen Fröslunda anges vidare att det idag finns 2 föreningar, Al Salaam och Syrianska, och att ingen av dessa föreningar har flicklag. Detta vill nu Eskilstuna United DFF förändra genom att erbjuda hjälp.

Innan det utretts vad som är orsaken till att så få invandrarflickor spelar fotboll är det svårt att ta ställning till om det är rimligt eller inte att satsa extra pengar på att få just flickor med invandrarbakgrund att börja spela fotboll. Generellt motsätter vi oss alla former av särbehandling utifrån etnicitet eller kön och vi menar också att en omställning från integrations – till assimilationspolitik skulle minska den kostnad som övriga riksdagspartiers mångkulturella vision ger upphov till.

I detta fall har vi dock gjort ett undantag då vi yrkat bifall till att ge stimulansbidraget. Skälet är att vi ser det som ytterst viktigt att, i enlighet med  det som är en del av projektets syfte, få veta vad som gör att invandrarflickorna spelar fotboll i så pass låg utsträckning. Det finns nämligen från vårt håll en stark misstanke om att orsaken stavas hederskultur. En misstanke som stärks av att det i Eskilstunas mer invandrartäta områden dessutom är en ovanligt låg andel flickor som besöker fritidsgårdarna.

 Vi kan ha fel i vår misstanke. Men om vi har rätt är det av yttersta vikt att detta uppdagas, så att flickorna kan hjälpas till ett fritt och jämställt liv.

Annonser