Idag har vi i SD Södermanlands landstingsfullmäktigegrupp skickat ut två pressmeddelanden. Det ena handlar om vård för illegala invandrare, det andra om att vi nekats att göra ett verksamhetsbesök på kirurgen på Mälarsjukhuset. Båda pressmeddelandena kan läsas nedan.

SD ställer sig inte bakom kravbrev om vård för illegala invandrare

Alla partier som finns representerade i Sörmlands landsting, förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna, har undertecknat ett brev till regeringen i vilket det framförs krav på att regeringen ska lägga fram förslag på hur samtliga så kallade papperslösa flyktingar i Sverige ska få rätt till hälsa och jämlik vård.

Sverigedemokraterna instämmer i brevets intention angående att alla människor ska ha rätt till hälsa, och vi menar också att rätten till vård ska vara jämlik. Trots detta har vi nekat att underteckna brevet till regeringen, då vi menar att det krävs ett antal omformuleringar, och även andra tolkningar av vad som är rätt till hälsa och jämlik vård, för att vi ska kunna ställa oss bakom kravet.

Till att börja med menar vi att uttrycket papperslösa flyktingar ska ersättas med illegala invandrare, då det inte handlar om flyktingar i avsaknad av papper utan om uppskattningsvis 35 000 invandrare som valt att bryta mot lagen genom att gå under jorden och uppehålla sig illegalt i landet. Det handlar om människor som trots Sveriges mycket generösa migrationsregler inte har beviljats uppehållstillstånd, utan som tvärtom har hänvisats tillbaka till sina hemländer då de inte har skyddsbehov.

För det andra ser vi det som självklart, med grund i allas rätt till hälsa, att den person som vistas i Sverige och är i behov av vård också ska få detta. Dock instämmer vi inte i övriga partiers, även Moderaternas, syn på vad som är jämlik vård i detta fall. Alla partier utom SD menar nämligen att illegala invandrare ska få vård (inte bara akut sådan utan all form av vård) till en kraftigt subventionerad kostnad istället för att betala fullpris för den vård de får så som andra utländska medborgare som vistas tillfälligtvis i landet, exempelvis som turister, får lov att göra.

För oss finns det ingen jämlikhet i att människor som nekats rätt att uppehålla sig i landet ges vård till en lägre kostnad än de som befinner sig i landet lagligt. Det är snarare mycket orättvist och ger en signal om att det lönar sig att bryta mot gällande lagar.

Slutligen menar vi att det krävs ett tillägg i brevet. Det bör ställas krav på regeringen om att föreslå kraftfulla åtgärder för att få till stånd utvisning av illegala invandrare i enlighet med svensk lag.

När ett brev med ovan angivna innehåll och omformuleringar skrivs till regeringen kan även vi Sverigedemokrater tänka oss att underteckna det.

Landstingspolitiker nekades verksamhetsbesök på kirurgen

Sverigedemokraternas landstingsgrupp tog initiativ till ett verksamhetsbesök på kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset men nekades detta av hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem.

Det var efter att Eskilstuna-Kuriren publicerade en artikel med rubriken ”Kirurgen körd i botten” där det framgick att 42 sjuksköterskor och undersköterskor skickat ett brev till klinikchefen samt hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem som SD:s intresse för att göra ett verksamhetsbesök på avdelningen föddes.

För oss är det angeläget att kunna ta del av information genom verksamhetsbesök och att skapa oss en uppfattning på plats om utmaningar och behov. Speciellt när det råder en ansträngd situation vilket det uppenbarligen gör på kirurgen på MSE i dagsläget, säger SD:s gruppledare Adam Marttinen.

Efter upprepade försök att få kontakt med avdelningen hänvisades förfrågan om ett verksamhetsbesök slutligen till Hälso- och sjukvårdschefen Jörgen Striem som i ett mailsvar menade att ett verksamhetsbesök i dagsläget inte var lägligt: ”För tillfället är det mycket på gång på den aktuella kliniken. De behöver lugn och ro och har för närvarande svårt att ta emot studiebesök.”

Beskedet upprörde SD:s landstingsgrupp, och Adam Marttinen kommenterar det inträffade:

Vi är allvarligt oroade över att sjukhusledningen inte lyssnar till hur personalen mår och vilken hjälp de anser sig behöva. För oss är det givetvis mer angeläget att förlägga verksamhetsbesök till delar av landstinget som är i behov av politiskt stöd snarare än till delar av landstinget där det enligt Jörgen Striem råder lugn och ro.

På frågan om hur SD nu ska gå vidare för att få en nödvändig inblick i verksamheten svarar Marttinen:

Vi uppmanar givetvis avdelningen att bjuda in oss för ett verksamhetsbesök nu när vi blivit nekade. Annars kan man givetvis skicka nödvändig information till oss via e-post. För oss är det viktigaste att vi får en kontakt med avdelningen.

Annonser