I måndags kväll var jag på sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden. På dagordningen fanns beslut om nämndens internbudget, och detta var ett allt annat än roligt ärende att ta ställning till.

Det är ett faktum att nämndens rambudget är alltför snävt tilltagen för att räcka till vid bibehållen verksamhet utan någon form av nedskärningar. Detta har tvingat fram förslag om flera olika former av besparingar, som vi i SD Klippan hade att ta ställning till under måndagskvällens sammanträde.

Svårast av allt för oss i SD Klippan var att ta ställning till huruvida Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby ska fortsätta driva sin verksamhet eller ej. Elevantalet är vikande och konkurrensen från andra naturbruksgymnasier i Skåne är hård. Enligt den prognos vi fått ta del av väntar ett underskott på drygt 3,3 miljoner kronor för Naturbruksgymnasiet nästa år, och det finns inget alls som pekar på att de nästkommande åren kommer att generera bättre resultat. Det innebär att en fortsatt drift av skolan kommer att kräva stora tillskott av ekonomiska resurser, och det kan bara ske genom att det förs över pengar från andra kommunala skolverksamheter. Skolverksamheter som redan idag lider brist på resurser.

Under lång tid har vi dryftat frågan om skolans vara eller icke vara, vägt för – och nackdelar mot varandra, och slutligen landat i att det inte går att förena en fortsatt drift av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby med ett ansvarsfullt sätt att bedriva skolverksamhet i stort i kommunens regi. Vi kan inte stödja att kommunens övriga skolor dräneras på resurser för att rädda en skola som har alltför få sökande och vars utbildningar eleverna kan få i näraliggande kommuner.

Därför yrkade vi i nämnden bifall till att föreslå kommunfullmäktige att lägga ner Naturbruksgymnasiet genom en utfasning under de kommande tre läsåren, samt till ett förslag om att Kommunstyrelsen ska skjuta till pengar för att täcka underskotten som kommer att medfölja utfasningen. Därutöver biföll vi också ett förslag om att en stor del av de pengar som försäljning av mark, fastigheter, djur mm kommer att generera ska gå till skolutveckling i områdena Östra Ljungby och Ljungbyhed.

Socialdemokraterna var de enda som inte biföll förslagen angående Naturbruksgymnasiet. Tvärtom ville de fortsätta driva skolan och reserverade sig därför mot besluten, dock utan att ha lagt fram ett eget budgetförslag för att visa hur de tänkt sig finansieringen av fortsatt drift. Kort och gott ett populistiskt och oansvarigt ställningstagande från Socialdemokraternas sida.

Tyvärr fanns fler nedskärningar att fatta beslut kring för att få en internbudget utan underskott. En av dessa rörde Åbyskolan. Utöver den lokaleffektivisering som redan pågår på skolan föreslogs att ett antal inriktningar med väldigt få sökande skulle upphöra att erbjudas från och med kommande läsår.

Även detta förslag biföll vi, eftersom vi anser att det är bättre att det ges få inriktningar av god kvalitet än en mängd inriktningar av sämre kvalitet. Vidare underlättades vårt ställningstagande av att kurser som ger behörighet till högskole – och universitetsstudier inte påverkas utav detta. Det är inte sådana kurser som läggs ner, utan kurser som är relativt specialiserade inom vissa intresseområden.

Ännu en nedskärning rörde vuxenutbildningen. Förslaget som vi hade att ta ställning till innebar att 350 000 kronor skulle dras bort från vuxenutbildningen, och detta skulle enligt vad vi fick muntlig information om inte komma att påverka kurs – eller programutbudet. Både vi i SD Klippan och företrädare för några andra partier menade dock att det inte var tillräckligt med ett muntligt löfte om bibehållet utbud, varför vi yrkade på att förslaget skulle omformuleras så att nedskärningen med 350 000 kronor ska gälla under förutsättning att utbudet av kurser och program bibehålls.

Förslaget med ändringsyrkandet bifölls av nämnden, dock återigen utan stöd från Socialdemokraterna. Deras mening var att det absolut inte skulle göras några nedskärningar inom vuxenutbildningen, och detta för att många är arbetslösa samt för att många elever lämnar gymnasiet med så pass dåliga betyg att de måste höja dessa på vuxenutbildningen för att kunna gå vidare till högre studier. Istället menade Socialdemokraterna att de 350 000 kronorna skulle tas från gymnasiet genom nedläggning av inriktningar. Detta trots att vi bara några minuter tidigare hade beslutat att göra just detta, och trots att det ändå kvarstod ett underskott att åtgärda för att få en budget i balans!

Enligt oss i SD Klippan uppvisar Socialdemokraterna ett mycket lustigt sätt att resonera på. Visserligen är vi fullt medvetna om vikten av att ha tillgång till en kvalitativt god vuxenutbildning, och vi vill inte behöva göra nedskärningar inom den precis som vi egentligen inte heller vill det inom någon annan skolverksamhet. Men så som det ekonomiska läget ser ut just nu är vissa nedskärningar oundvikliga, och det är då inte mer än rätt att vuxenutbildningen precis som kommunens övriga skolverksamhet får dra sitt strå till stacken för att få budgeten att gå ihop.

När pengarna inte räcker till allt så måste man prioritera, och då måste det som är viktigast gå först, även om det kan vara obekvämt att fatta sådana beslut. För oss i SD Klippan är det viktigast att barn och ungdomar får så pass bra utbildning genom hela sin skoltid att de inte behöver vuxenutbildning efter avslutat gymnasium. Därför behöver det satsas mer på framförallt förskoleklass, grundskola och gymnasiet (kärnan i gymnasiets verksamhet), där grunden till ett livslångt lärande läggs.

Att göra tvärtom, så som Socialdemokraterna föreslår, och låta yngre elever bli lidande för att istället satsa pengar på vuxenutbildning, är att gå helt fel väg. Det är att reparera skadan i efterhand istället för att förebygga att den alls uppstår till att börja med!

I övrigt rörde sammanträdet mest ”vanliga” ärenden som inte gav upphov till debatt eller meningsskiljaktigheter i någon större utsträckning. Dock med några undantag för utspel från Socialdemokraterna som ville väcka nya ärenden på sittande möte och som störde mötesordningen genom en stundtals mycket ohyfsad ton och genom att ta ordet utan att ha fått det. De beordrade exempelvis förvaltningschefen att ta fram ett nytt budgetförslag som låg i linje med deras egna prioriteringar, och detta trots att de inte själva kunde ge förslag på finansiering och trots att de som oppositionsparti inte har någon som helst rätt att kräva en färdig budget från förvaltningen. Mycket ohyfsat!

Relaterat: HD – Politiker oense om naturbruks framtid

Annonser