Under kommunstyrelsesammanträdet i onsdags kväll fick jag å SD Klippans vägnar ännu en gång anledning att reservera mig mot beslut som fattades. De ärenden där besluten gick tvärt emot SD Klippans önskan handlade om avtal med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända invandrare, om samverkan avseende löne – och pensionsadministration, och om en Sverigedemokratisk motion (inlämnad av Christian Hendlertz och Åsa Edvardsson) om mobilapplikation som marknadsför Klippans kommun.

För mer information, läs reservationerna i sin helhet nedan:

Reservation angående Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun. 

Reservation angående Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst.

Reservation angående Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. 

Reservation

Kommunstyrelsen 2013-06-12

Ärende 10. Administrativ samordning lön och pension i Skåne Nordväst

Ärendet innebär ett förslag om att ingå samverkan med fler kommuner i Skåne Nordväst avseende löne – och pensionsadministration genom att inrätta ett löne – och pensionscenter i Helsingborg. Detta i syfte att minska sårbarheten hos de enskilda kommunerna samt att öka kvaliteten och minska kostnaderna.

Sverigedemokraterna är av den meningen att administrativa kostnader alltid ska hållas så låga som möjligt i syfte att kunna satsa mer pengar på verksamheter som i högre utsträckning berör medborgarna, och ser därför mycket positivt på förslaget om en kommungemensam löne – och pensionsadministration.

Tyvärr avslogs förslaget att ingå samverkansavtal med Helsingborg av en majoritet i Kommunstyrelsen. Istället bifölls ett förslag om att utreda vilka andra samverkansformer än den föreslagna som skulle kunna vara lämpliga för Klippans kommun.

Då grunden för hur samverkan med Helsingborg ska anordnas redan står klar, och det också står klart vilka för – och nackdelar som skulle följa av att Klippan ingår i denna samverkan, ter det sig mycket märkligt att en majoritet i Kommunstyrelsen hellre backar tillbaka till ruta ett för att leta efter andra samverkansalternativ (vilket kostar både tid och pengar) istället för att ingå det avtal som inom kort skulle kunna vara färdigt.

Vi i Sverigedemokraterna menar att detta inte är annat än slöseri med resurser som istället borde läggas på de verksamheter som i högre utsträckning berör medborgarna i deras vardag.

Därför reserverar vi oss mot beslutet till förmån för bifall till att ingå samverkansavtal med Helsingborg.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Reservation

Kommunstyrelsen 2013-06-12

Ärende 17. Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Ärendet innebär ett förslag om att skriva avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 10 asylsökande årligen, vilket samtidigt ger Migrationsverket rätt att placera ytterligare 10 asylsökande årligen i Klippan. Avtalet innebär alltså i realiteten en överenskommelse om mottagande av 20 asylsökande per år vilket är något fler personer än som placerades i Klippans kommun förra året.

Sverigedemokraterna i Klippan motsätter sig mottagande av fler asylsökande då det svenska samhället redan är alltför hårt drabbat av segregation, motsättningar och arbetslöshet som en följd av många års ansvarslös migrations – och integrationspolitik. Att ta emot än fler asylsökande är att ytterligare spä på de svåra samhällsproblem som redan idag drabbar alltför många individer i Sverige, såväl svenskfödda som invandrade.

Vidare kan de påtalade fördelarna med ett avtal, såsom exempelvis att det ska bli lättare att söka ekonomisk ersättning för de kostnader som mottagande av asylsökande medför, knappast ses vare sig som ett tecken på positiv utveckling eller som ett skäl till att skriva avtal om mottagande.

Det hela kan snarare bara tas för vad det i realiteten är: ett sätt att kapitulera inför en migrationspolitik som fullständigt gått överstyr och som landets kommuner inte förmår påverka, och som ett sätt att försöka mildra de mycket kostsamma konsekvenserna av detta faktum.

Därför reserverar vi oss mot beslutet till förmån för avslag på att teckna avtal med Länsstyrelsen om mottagande av asylsökande.

För Sverigedemokraterna Klippan

 Therese Borg

Reservation

Kommunstyrelsen 2013-06-12

Ärende 14. Motion angående applikation för mobiler som marknadsför Klippans kommun

Ärendet innebär ett förslag från Sverigedemokraterna i Klippan om att kommunen ska ansluta sig till applikationen ”Sveriges kommuner” och ta fram en officiell applikation som marknadsför kommunen och dess verksamhet både inför turister och inför kommunens egna medborgare.

Utifrån argument som i vår mening inte visar på vilket sätt det skulle vara annat än positivt för kommunen att ta fram applikationen avslogs motionen i Kommunstyrelsen.

Därför reserverar vi oss mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

För Sverigedemokraterna Klippan

 Therese Borg

Annonser