Det är nu söndag eftermiddag och jag kan konstatera att en stor del av helgen har ägnats åt politik, igen. Men inte mig emot. Tvärtom är det bara roligt att få ägna tiden åt något meningsfullt!

Igår hade vi gruppmöte inför morgondagens sammanträde med Kommunstyrelsen. Vi beslutade under gruppmötet att lämna in en motion som jag själv och Christian Hendlertz skrivit och som handlar om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Motionen, som jag lämnat in till kommunen idag, kan läsas här som pfd-fil, eller som löpande text sist i detta inlägg.

Utöver det har jag läst handlingar inför morgondagens sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden. Det var som vanligt ingen särskilt munter läsning. Detta eftersom det ekonomiska läget är fruktansvärt ansträngt, vilket återspeglar sig i vart och vartannat ärende på ett negativt sätt.

Bokslutet för kommunen som helhet för år 2013 hamnar troligen på ett stort antal miljoner minus (bedömningen som ekonomikontoret gör är att det råder ett glapp mellan ekonomi och verksamhet på ca 20-25 miljoner kronor) och det leder förstås till behov av stora besparingar i hela kommunens verksamhet även om underskottet 2013 främst orsakats av Socialförvaltningen.

Utöver det har jag ordnat med en del smått och gott som t ex att skicka ut en kallelse, skriva protokoll, göra några uppdateringar av hemsidan, skickat ut pressmeddelande och så vidare.

Något mer att rapportera just nu finns inte. Eller jo förresten. En liten sak. SD-Kuriren har publicerat en artikel om den medlemsträff vi hade i torsdags kväll. Ni kan läsa den här: Medlemsmöte med EU-fokus

Motionen som jag lämnade in idag kan läsas nedan:

Motion.

Förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck är alltför vanligt förekommande problem som drabbar både enskilda individer och samhället i stort på ett mycket negativt sätt.

Det personliga lidandet hos de drabbade är omfattande, och det är vanligt att både psykiska och fysiska skador kvarstår hos de drabbade under resten av deras liv som en följd av det de utsatts för. Det händer till och med att nämnda former av våld resulterar i att offret dör.

Sett ur ett samhällsperspektiv är kostnaderna för våldet och förtrycket mycket stora exempelvis i form av vårdkostnader, rättskostnader, sjukpenning och försörjningsstöd.

Vi menar med anledning av detta att Klippans kommun måste förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Främst för att minska det personliga lidandet hos de drabbade och för att förhindra dödsfall, men också för att minska på samhällets, däribland kommunens, kostnader.

Kommunstyrelsen ska enligt vår mening ha det yttersta ansvaret för att det inom alla kommunens verksamheter (inte bara inom någon enstaka förvaltning) finns gedigen kunskap om och beredskap för att sätta in lämpliga åtgärder mot alla former av våld i nära relationer samt mot hedersrelaterat våld och förtryck när förekomsten av detta misstänks eller upptäcks.

För att uppfylla detta yttersta ansvar ska det åligga Kommunstyrelsen att ge ett utskott eller en arbetsgrupp i uppdrag att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning som finns upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen ska sedan implementeras i samtliga kommunala verksamheter.

Av yttersta vikt är att handlingsplanen tar sin utgångspunkt i de skillnader som råder mellan de olika formerna av våld och förtryck.

Det är i samhällsdebatten alltför vanligt att hedersrelaterat våld och förtryck likställs med mäns våld mot kvinnor eller med våld i nära relationer, vilket gör att hederskulturens offer blir helt utan hjälp eftersom dessa former av våld och förtryck är fullständigt väsensskilda. Faktiskt kan försöken att hjälpa orsaka mer skada än nytta om inte åtgärderna som sätts in är anpassade till detta faktum!

Alltför vanligt i samhällsdebatten är vidare att det våld som kvinnor riktar mot män inte ens nämns i sammanhanget våld i nära relationer, vilket är fullständigt oacceptabelt i ett land som värderar jämställdheten högt. Det må så vara att forskning pekar på att det är vanligare att män än kvinnor är förövare när det handlar om våld i nära relationer, men för den skull är det inte rätt att lägga allt fokus på att hjälpa drabbade kvinnor och att underlåta att försöka hjälpa även de män som drabbas.

Ska handlingsplanen ha någon som helst effekt måste den därmed förespråka olika och väl anpassade åtgärder för de ovan nämnda skilda formerna av våld.

Med hänvisning till det som anförts ovan yrkar vi på:

att Kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett utskott eller en arbetsgrupp i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning som finns upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

att Kommunstyrelsen ges ansvar för att handlingsplanen så som beskrivits i den löpande texten i denna motion gör skillnad på olika typer av våld och förtryck, samt förespråkar olika och väl anpassade åtgärder för de olika formerna av våld och förtryck.

att Kommunstyrelsen ges ansvar för att handlingsplanen implementeras i samtliga kommunala verksamheter så fort den är upprättad.

För Sverigedemokraterna Klippan

Christian Hendlertz

Therese Borg

Annonser