Häromdagen dök en artikel upp i HD, angående beslutsgången vid nedläggningen av Färingtofta skola. Ni kan läsa den här.

Den frågan, Färingtofta skolas vara eller icke vara, var något som jag var väldigt engagerad i.

Jag vill verkligen värna en levande landsbygd! Det är en väldigt viktig fråga för mig eftersom jag ser att en levande landsbygd är en stor attraktionskraft och även en slumrande tillväxtfaktor för varje kommun, inte minst för Klippan. För att inte tala om hur viktig landsbygden är ur ett rekreationsperspektiv!

Dessutom är det oerhört viktigt för mig att det finns en valfrihet inom skolan, för elevernas skull. Det måste finnas möjlighet att, utifrån individuella behov, välja mellan stora skolor och mindre skolor, mellan händelserika och lugna miljöer, mellan stora och små elevgrupper, mellan närhet till hemmet och långa transportsträckor dagligen.

Av dessa skäl var jag väldigt engagerad i frågan som rörde Färingtofta skola. Jag tog aktiv del av dialogmöten i Färingtofta, gav min syn på saken inför politiker från andra partier, och inför ortsbor och föräldrar. Jag propagerade för skolans bevarande på möten och i samtal med enskilda. Jag pratade med ortsbor och föräldrar som ringde och var upprörda, förtvivlade, arga. Jag gav min syn på saken, förklarade vad jag kunde och inte kunde göra åt saken, gav råd. Ett av råden jag gav till en förälder och föreningsaktiv i Färingtofta var att han skulle vända sig till Förvaltningsrätten eftersom besluten, enligt mig, inte fattats på ett korrekt sätt utan var att föregå ett fullmäktigebeslut.

Utifrån artikeln i HD går det inte att utröna VEM det är som fått rätt i Förvaltningsrätten. Så jag kan inte säga att det är den förälder som jag varit i mest kontakt med och som jag tror är den som fått rätt i sak. Men NÅGON har gjort precis så som jag ansåg att man borde göra, och har fått rätt.

Om jag ska vara glad eller ledsen åt det hela är svårt att avgöra. Jag är glad att de som blev fullständigt överkörda av flertalet politiker i Barn – och utbildningsnämnden (med undantag för SD och MP) har fått viss upprättelse genom Förvaltningsrättens dom! Men samtidigt är jag ledsen över att sådant som detta sker i Klippans kommunpolitik.

Människor som arbetar som politiker, eller som varit aktiva i kommunpolitiken en stor del av sina vuxna liv, borde veta bättre än att fatta beslut som de inte har rätt att fatta! Faktiskt borde även de som är på min enkla nivå, vanliga fritidspolitiker med bara några år inom politiken som erfarenhet, ha haft bättre förstånd än de uppvisade.

Det är en enkel fråga om kompetens, och i förlängningen även om förtroende.

När det felaktiga beslutet fattades i Barn – och utbildningsnämnden reserverade jag mig mot beslutet. Det var tyvärr allt jag kunde göra.

Reservationen kan läsas nedan:

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2013-10-21

Ärende 2. Färingtofta skolas framtid

Behovet av olika former av effektiviseringar i kommunens skolor, däribland lokaleffektiviseringar, råder det inget tvivel om. Att en onödigt stor del av nämndens begränsade budget läggs på lokaler och skötsel av dessa istället för på pedagoger är inget vi i Sverigedemokraterna önskar.

Vi i Sverigedemokraterna nekar inte heller till att det är problematiskt ur pedagogisk synvinkel med för små elevgrupper. Att detta kan få negativa konsekvenser för lärandet vet vi.

När det gäller den flyttning av elever från Färingtofta skola till Ljungbyhedsskolan som Barn – och utbildningsnämnden ikväll beslutat om, och när det gäller nämndens förslag till Kommunstyrelsen om att lägga ned ordinarie utbildning på skolan, har vi dock yrkat avslag trots att besluten har sin grund i dålig kostnadseffektivitet och för lågt elevantal.

När det gäller kostnaden menar vi att den mycket väl kan finansieras även i framtiden genom prioriteringar så som de vi gjort i vårt senaste budgetförslag. När det gäller elevantalet finns det åtskilligt att göra för att locka fler elever till skolan, men inget av detta har gjorts!

Vi menar att det är viktigt ur ett barnperspektiv att det finns en mångfald av skolor att välja bland, så att det finns ett lämpligt alternativ för varje barn i kommunen. Det måste beaktas att alla barn har olika behov. Medan vissa barn trivs bra i större skolor med många elever finns det andra barn som inte alls mår bra i en sådan miljö utan istället behöver den lugnare miljö som en mindre landsbygdsskola kan erbjuda.

I beslutsunderlaget påtalas att det på Färingtofta skola finns barn med stora specialpedagogiska stödbehov, och av detta följer också den för oss självklara tanken att dessa barn kanske går på Färingtofta skola just för att det är en mindre skola med färre stressande moment. Kanske är dessa barn verkligen i behov av en lugnare miljö för att alls kunna må bra i skolan!

Vi vill dessutom värna en levande landsbygd, både för att gynna valfrihet när det gäller boendemiljö och för att en levande landsbygd är nödvändig om kommunen ska kunna bidra till att uppnå nationella miljömål så som Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt – och djurliv.

Vi vill försöka hitta lösningar som på sikt gör Färingtofta och dess skola mer attraktivt och leder till ett ökat elevantal och förhoppningsvis även till inflyttning på landsbygden. Det finns mänger med profileringar och pedagogiska inriktningar som skulle kunna locka fler elever till Färingtofta skola vilket skulle ge ökad kostnadseffektivitet och gynna den pedagogiska verksamheten, och som också skulle öka kommunens attraktivitet för barnfamiljer.

En sådan positiv utveckling borde ligga i kommunens intresse, och därmed stödjas även om det innebär att skolan i Färingtofta i dagsläget behöver tillföras mer resurser än andra skolor sett till elevantalet. Vi ser det inte som att de tillförda resurserna enbart handlar om att stödja skolans fortsatta verksamhet och därmed de elever som går på skolan, utan det handlar lika mycket om en satsning som gynnar kommunen som helhet och landsbygden i synnerhet!

Något som vi avslutningsvis måste poängtera är det faktum att nämndens beslut ikväll är att gå händelserna i förväg, vilket riskerar att drabba barnen på ett negativt sätt helt i onödan.

Inom kort ska eleverna flyttas från Färingtofta skola till Ljungbyhedsskolan. Först därefter ska Kommunfullmäktige fatta beslut angående att lägga ned den ordinarie undervisningen på Färingtofta skola. En frågeställning som därmed är i högsta grad aktuell är denna:

Vad händer om Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla ordinarie undervisning på Färingtofta skola? Ska då eleverna flyttas tillbaka dit och få genomgå en på många sätt jobbig förändring en gång till?

Besluten som fattats är i våra ögon inte alls väl genomtänkta, och vi kan inte annat än beklaga att så många politiska partier drev igenom dem.

Vi reserverar oss med anledning av ovanstående mot besluten som fattats i Barn – och utbildningsnämnden ikväll, till förmån för avslag på förslagen om förflyttning av elever och nedläggning av ordinarie undervisning på Färingtofta skola.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Relaterat:

Artikel i HD

Reservation i Kommunstyrelsen

Reservation

Kommunstyrelsen 2013-12-04

Ärende 10. Färingtofta skolas framtid

Under sammanträdet föreslogs att Färingtofta skola ska lägga ned all ordinarie undervisning efter vårterminen 2014. Ett utökat beslutsunderlag medföljde i handlingarna.

Från Sverigedemokraternas sida har det dock inte skett någon förändring när det gäller
ståndpunkt. Det är vår mening att skolan ska bedriva ordinarie undervisning även i framtiden, och vi menar dessutom att det beslutsunderlag som erhållits, såväl det tidigare som det som kompletterats med inför detta sammanträde, är bristfälligt.

Därför yrkade vi i första hand på återremiss för att få ett fullgott beslutsunderlag. När detta yrkande på återremiss inte vann gehör yrkade vi avslag på att lägga ned ordinarie
undervisning på skolan. Inte heller detta yrkande vann gehör.

Därför reserverade vi oss både mot beslutet om att inte återremittera ärendet och mot beslutet om att lägga ned ordinarie undervisning.

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Annonser